Vad behöver vuxna veta för att kunna stötta barn under samhällskriser?

Om Lugna, lyssna, stärk – psykologisk första hjälp för barn i akut kris

Den pågående pandemin har belyst behovet av kunskap om psykosocialt krisstöd för barn. Rädda Barnen har tagit fram vägledning i psykologisk första hjälp – Lugna, lyssna, stärk för att möta detta behov. Föreläsningen adresserar bakomliggande principer för psykologisk första hjälpen och ger praktiska tips om hur vuxna kan agera i akuta situationer. Den ger även verktyg för att skapa lugn, trygghet och öka barns och föräldrars upplevelse av självtillit och hopp.

Att förstå sitt sammanhang och att veta på ett ungefär vad som händer härnäst är grundläggande för barns psykologiska välbefinnande. Under samhällskriser och vid allvarliga händelser i samhället förändras många barns vardag på plötsligt och genomgripande sätt och vuxna tenderar att agera annorlunda. Barn påverkas på olika sätt beroende på vad som hänt, ålder, mognad, aktuell livssituation och tidigare erfarenheter men gemensamt har alla barn att de behöver mötas av vuxna som förstår barns behov under stark stress.

Under pandemin såg Rädda Barnen behov av att skapa lättillgängligt material för att underlätta för alla vuxna som möter barn med krisreaktioner att förverkliga artikel 24, rätten till återhämtning och god psykisk hälsa. Vi upptäckte att vuxna både i professionella och privata sammanhang behöver ökad kunskap om så kallad psykologisk första hjälp, om vanliga krisreaktioner hos barn och om vad de kan göra för att öka barns motståndskraft mot psykisk ohälsa efter påfrestningar. Vi skrev därför Lugna, lyssna, stärk och utökar appen Safe Place. Vi såg också behov av enkla, lättillgängliga verktyg som barn kan använda på egen hand eller tillsammans med vuxen och utökade därför appen Safe Place med funktioner som stärker de områden vi vet är av betydelse för att barn och vuxna ska klara sig genom kriser på bästa sätt: att känna trygghet, lugn, självtillit, gemenskap och hopp.

Föreläsningen är tänkt att ge orientering i bakomliggande principer för psykologisk första hjälpen likväl som ge praktiska tips hur vi kan agera i akuta situationer och verktyg för att skapa lugn och trygghet samt öka barns och föräldrars upplevelse av självtillit och hopp på kort och lite längre sikt.

Föreläsare: Hanna Weyler Müller Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.