51 – Vi måste börja prata om ODD/trotssyndrom! Om vikten av att få rätt stöd och behandling för barn med trotsproblematik

6-12
Klara Cederqvist, Riksförbundet Attention

Sammanfattning: ODD/trotssyndrom ställer höga krav på vuxenvärldens förmåga att möta barn med utagerande beteende. Vi vet idag att så många som hälften av alla barn med ADHD även uppfyller kriterierna för ODD/trotssyndroms-diagnos. De här barnen med familjer lever ofta under stark stress och många föräldrar står handfallna i en vardag fylld av konflikter.

Men varför pratas det så lite om ODD/trotssyndrom? Och hur kan barnen som lever med ODD/trotssyndrom bli hjälpta?

Beskrivning: Trots allt! är ett 3-årigt arvsfondsprojekt med målet att stärka familjer som lever med ODD/trotssyndrom genom aktiviteter, föräldragrupper och kunskapsspridning. Vi har under arbetet i projektet Trots allt! sett stora kunskapsluckor inom vården, skolan och samhället i stort om ODD/trotssyndrom och att vuxenvärlden ofta upplever stor maktlöshet inför barn som konsekvent utmanar. En maktlöshet som kan leda till olyckliga disciplinära åtgärder som ytterligare förstärker barnets fientlighet mot auktoriteter, som skolpersonal och föräldrar. Vi är övertygade om att kunskapen om ODD/trotssyndrom generellt måste öka för att motverka negativa spiraler – med eskalerande destruktivt beteende – som innebär onödigt lidande för de barn och familjer som lever med ODD/trotssyndrom. I dagsläget finns många förutfattade meningar om utagerande barn och deras familjer och ODD/trotssyndrom är på många sätt en kontroversiell diagnos.  Med kunskapsspridning vill vi sätta stopp för spekulationer och skuldbeläggande som de här familjerna kan drabbas av i samhället och öka kunskapen om vad de här barnen egentligen behöver. Att det är vi i vuxenvärlden som har möjlighet att påverka vår relation och kommunikation till de här barnen, och på så vis hjälpa dem att att klara sig bättre, trots sina svårigheter.

Anknytning till artikel 24: Det är viktigt att barn med ODD/trotssyndrom får rätt vård och stöd för att miniminera riskerna för att utveckla uppförandestörning, vilket i sin tur kan leda till ett livslångt utanförskap och psykisk ohälsa. ODD/trotssyndrom innebär ofta riskbeteenden som äventyrar såväl barnets som omgivningens psykiska och fysiska välmående. Vedertagna, auktoritära strategier för att bemöta barn med trotssyndrom tenderar att ytterligare förstärka destruktiva beteenden och ökar risken för andra psykiatriska tillstånd som ångest och depression. Enligt barnkonventionen artikel 24 ska barn ha rätt att få bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Men vi ser att samhällets stöd till de här barnen och familjerna brister på grund av okunskap.