9 – DOIT (Delaktighet, Organisering, Inkludering och Trygghet) – Idrott och fritid som nyckel till barns hälsa

6-12
Stina Walheim, Rädda Barnen

Sammanfattning: Rädda Barnen driver runt om i landet samverkan för att alla barn ska ges rätt till en mer meningsfull fritid. Fritid, idrott och rörelse är starka friskfaktorer för barn. Genom arbetet med DOIT (Delaktighet, Organisering Inkludering, Trygghet) arbetar Rädda Barnen i samverkan för att barn i socioekonomisk utsatthet ska få sina rättigheter tillgodosedda. I DOIT främjar vi barns hälsa och utveckling och agerar också om barn i utsatta situationer inte får sin rätt till bästa möjliga hälsa tillgodosedd (art 24). I DOIT ser vi att en nyckel för barns hälsa är tillgången till trygga fritidsaktiviteter.

Beskrivning: Rädda Barnen driver runt om i landet samverkan för att alla barns rätt till en mer meningsfull fritid. Fritid, idrott och rörelse är starka friskfaktorer för barn.  Med friskfaktor menar vi att barn som lever i utsatthet kan genom en bra fritid må bättre, kan klara skolan bättre och kan även läka trauman. Detta är också en grundläggande rättighet utifrån barnkonventionen. I DOIT (Delaktighet, Organisering, Inkludering, Trygghet) främjar vi barns hälsa och utveckling genom fritid och agerar om barn i utsatta situationer inte får sin rätt till bästa möjliga hälsa tillgodosedd (art 24). I DOIT ser vi att en nyckel för barns hälsa är tillgången till trygga fritidsaktiviteter.

Folkhälsomyndighetens rapport ”Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige” (2019) bekräftar den bild Rädda Barnen sedan länge sett. Barn i socioekonomisk utsatthet löper en avsevärt större risk att drabbas av olika former av psykisk ohälsa än andra barn i Sverige. Detta bekräftas bland annat av Mörk i rapporten “Hellre rik och frisk” (2015) där det framgår hur barn till föräldrar som tar emot ekonomiskt bistånd löper större risk för hälsoproblem.

Den psykiska ohälsan i barns liv har varit ett faktum länge och Rädda Barnen ser med oro på hur allt yngre barn också mår psykiskt dåligt. Pandemin kommer sannolikt också att förstärka hälsoklyftorna. I en enkät gjord 2020/2021 beskriver strax över 1000 barn i årskurs fem sina erfarenheter av diskriminering, rasism och sin vardag. Enkäten belyser bland annat psykisk ohälsa och en rädsla för att känna sig annorlunda i till exempel i en föreningsaktivitet.

Med denna bakgrund arbetar Rädda Barnen i samverkan med kommuner, distriktsidrottsförbund och föreningar för att skapa trygga och inkluderande idrott- och fritidsmiljöer med lägre trösklar för deltagande i föreningslivet. Utgångspunkten är barnens egna behov, intressen och förutsättningar. Rädda Barnens erfarenheter från DOIT visar att det är viktigt att arbeta relationellt och uppsökande med barn. Inom DOIT är skolan en viktig plattform för att barn i ett området ska ta del av det som finns lokalt, men det är också viktigt att det finns trygga vuxna som kan guida barn till fritids- och idrottsföreningar. Samverkan är central för att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån barns behov med barns bästa i centrum. Under den här föreläsningen vill vi lyfta Rädda Barnens erfarenheter kring ämnet.

Anknytning till artikel 24: DOIT bedrivs för att barn ska få en mer meningsfull fritid. I DOIT agerar vi om vi ser att barn i utsatta situationer inte får sin rätt till bästa möjliga hälsa tillgodosedd (art 24). Vårt förhållningssätt är avgörande. Arbetet utgår från: Artikel 2 – Ingen får diskrimineras Artikel 3 – barnets bästa, Artikel 6 – varje barns rätt till liv och utveckling, Artikel 12 – barns rätt till sin åsikt och inflytande.