35 – Långvariga effekter av Covid-19 hos barn och ungdomar- vad har vi lärt oss och vad behöver vi göra?

Åldersövergripande arbete
Li Villard, Malin Ryd Rinder, Lena Anmyr, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Sammanfattning:
SARS-Cov-2 är ett nytt coronavirus som infekterar både vuxna och barn. Barn blir oftast lindriga sjuka och endast ett fåtal barn behöver sjukhusvård. För en grupp barn förefaller dock Covid-19 infektion kunna ge långvariga symptom. Pandemin påverkar barns hälsa och mående ur flera aspekter och det är viktigt att detta utreds och resurssätts på ett adekvat sätt så att det inte hamnar i skuggan av vuxensjukvårdens utmaningar.

Beskrivning: SARS-CoV-2- pandemin har drabbat världen mycket hårt och antalet svårt sjuka och döda är stort även i länder med väl utbyggd sjukvård. Barn och ungdomar visade sig tidigt i pandemin stå ut bland åldersgrupperna med låg risk för att bli allvarligt sjuka och de flesta barn får lindriga symptom. Relativt tidigt under pandemin rapporterades att symtom kunde kvarstå efter primärinfektionen och att en del vuxna som smittats med SARS-CoV-2 upplevde uttalad trötthet, hjärtklappning, smärtor och andningsproblem långt efter att den akuta infektionen läkt ut. Detta har kallats ”Long covid” och uppmärksammas runt om i världen där smittspridningen varit omfattande.  Hos barn och ungdomar dröjde det något längre innan samma rapporter kom om symptom som trötthet efter minsta fysiska ansträngning, huvudvärk, illamående och halsont som kvarstod månader efter den akuta infektionen. När det gäller barn och ungdomar finns det däremot knappt några vetenskapliga rapporter i ämnet. På Astrid Lindgrens barnsjukhus utreds nu en grupp av barn och det kommer även rapporter från övriga landet att barn och ungdomar nu söker vård för detta. Det är oklart hur stor gruppen är som drabbats och det är också oklart om det skiljer sig från de symptom och problem som förekommer hos vuxna patienter

Långtidsbesvär hos barn och ungdomar kan betyda allvarliga sociala konsekvenser. En stor del av barn som misstänks ha Long-Covid rapporterar stor skolfrånvaro och många har slutat med sport- och fritidsaktiviteter. Pandemin påverkar barn och ungdomar på många sätt som innefattar utbildning, social interaktion och utveckling. De komplikationer som kan uppstå i barn och ungdomars hälsa sekundärt till både infektionen i sig men också olika åtgärder som vidtas i samhället till följd av pandemin behöver beaktas ur ett bredare hälsoperspektiv. Det är därför av yttersta vikt att nu analysera data gällande effekter på barn och ungdomars hälsa till följd av Covid-19 pandemin. Det är också viktigt att utveckla former för rehabilitering för återgång till vardagliga aktiviteter och skola.

På Astrid Lindgrens barnsjukhus har vi startat en multidisciplinär mottagning med barnläkare, subspecialister, fysioterapeuter, kuratorer och psykologer för att hjälpa dessa patienter och skapa ökad kunskap om Long-Covid hos barn och ungdomar med målet att ta fram ett kunskapsunderlag för ett vårdprogram gällande utredning och rehabilitering. Vi vill lyfta det multidisciplinära teamet som en viktig del i detta arbete och belysa behovet för denna typ av team för barn som drabbats.

Anknytning till artikel 24: Samhällsåtgärder under Covid-19-pandemin har dominerats av det faktum att äldre människor riskerar att bli allvarligt sjuka och avlida.  De kraftfulla åtgärder som satts in påverkar vardagen för människor i alla åldrar. Att göra avvägningar gällande hälsoeffekter på kort och lång sikt är mycket komplext. Trots att förhållandevis få barn blir svårt sjuka så riskerar pandemin att ge allvarliga hälsoeffekter bland barn och ungdomar. Vi måste därför värna resurser för utredning och rehabilitering av drabbade barn och ungdomar.