Barn och ungas hälsa i Sverige – en överblick

Petra Löfstedt, Folkhälsomyndigheten

En viktig uppgift för Folkhälsomyndigheten är att följa upp folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Bestämningsfaktorer definieras som genetiska, sociala och ekonomiska faktorer som påverkar individens hälsa, liksom av faktorer som individuella levnadsvanor och beteenden. Uppföljningen gör vi av befolkningen i stort, men också av vissa grupper i befolkningen. I vår roll som nationell kunskapsmyndighet ligger ett ansvar att sprida kunskap om och inspirera till användning av verksamma insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa bland barn och unga.

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen¨ och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd där hänsyn tas till både nivån och fördelningen av hälsan.

Under presentationen kommer utvecklingen av hälsa och hälsans bestämningsfaktorer, med fokus på skolbarn, att presenteras, och med utgångspunkt i folkhälsopolitikens åtta målområden.