41 – DIG Child ett digitalt metodverktyg för ökad delaktighet

Åldersövergripande arbete
Gunnel Östlund, Helena Blomberg, Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Philip Rautell Lindstedt och Baran Cürüklü, Mälardalens University, School of Innovation, Design and Engineering

Sammanfattning: Inom forskningsprojektet Digitala verktyg för ökad delaktighet i barnutredningar (DIG Child) har vi utvecklat en digital portal som innehåller möjligheter för barn i olika åldrar att delge sitt perspektiv på sin sociala situation och hälsa med hjälp av en läsplatta eller dator.

Beskrivning: Forskningsprojektet DIG Child görs i samarbete med Mälardalens högskola och Kungsörs kommun och är finansierat av Forte. Idén till det digitala verktyget kom från barnutredargruppen i kommunen som hade identifierat barns perspektiv på sin hälsa och sociala situation som sparsamt förekommande i socialtjänstens utredningar. Med hjälp av satsningen Innovationsguiden (2016) finansierad av SKR fick barnutredargruppen ledning och extra tid för att utveckla sina idéer om hur barns delaktighet i utredningarna skulle kunna stärkas. Mälardalen blev tillfrågad om hjälp för att kunna utveckla det digitala verktyget och 2019 startade forskningsprojektet med stöd av Forte.

Forskningsprojektet görs i samarbete med Mälardalens högskola och Kungsörs kommun och är finansierat av Forte. Idén till det digitala verktyget kom från barnutredargruppen i kommunen som hade identifierat barns perspektiv på sin hälsa och sociala situation som sparsamt förekommande i socialtjänstens utredningar. Med hjälp av satsningen Innovationsguiden (2016) finansierad av SKR fick barnutredargruppen ledning och extra tid för att utveckla sina idéer om hur barns delaktighet i utredningarna skulle kunna stärkas. Mälardalen blev tillfrågad om hjälp för att kunna utveckla det digitala verktyget och 2019 startade forskningsprojektet med stöd av Forte.

Syftet med DIG Child projekt är att öka barns delaktighet i socialtjänstens barnutredningar genom att föra in ett digitalt verktyg som barn kan använda i utredningssamtalen. Att öka barns delaktighet i samtal och utredningar inom den kommunala socialtjänsten är nödvändigt för alla involverade parter, inte minst för de barn som är i fokus för arbetet. En grundskola med skolbarn från förskoleklass till årskurs sex har varit med i utvecklingen av DIG Child portalen (Blomberg, Östlund, Rautell Lindstedt, & Cürüklü, 2021).  DIG Child portalen ger barnet möjlighet att bidra till utredningsplanen så att utredningen kan utgå från barnet och på så sätt ge barnet en känsla av kontroll och inflytande över den påbörjade utredningen som brukare mer sällan ges i utsatta situationer och utredningsprocesser.

Vi kommer under seminariet/workshopen att berätta om DIG Child portalen och forskningsprojektet samt tillsammans med deltagarna diskutera vidare användningsområden för den digitala DIG Child portalen. Möjliga användningsområden utöver socialtjänstens utredningar är exempelvis för placerade barns kontakter med socialtjänsten vid familjehemsplaceringar eller som digitalt verktyg i sociala och psykosociala utredningar som kan komma att användas av kuratorer i sjukvården, skolan och BUP.

Referens:

Blomberg, H., Östlund, G., Rautell Lindstedt, P., & Cürüklü, B. (2021). Children helping to co-construct a digital tool that is designed to increase children’s participation in child welfare investigations in Sweden. Qualitative Social Work DOI10.1177/1473325021990864

Anknytning till artikel 24: Ett avgörande villkor för barns hälsa och utveckling är att bli lyssnad på och att få möjlighet att uttrycka sitt eget perspektiv samt att få information om det som berör dem (Barnkonventionen, artikel 24).