48 – Den onödiga flyktingkrisen. Hur makthavarna skapade en kris för barn, ungdomar och civilsamhället

Åldersövergripande arbete
Ingrid Eckerman, Stoppa utvisningarna till Afghanistan!, Birgitta Göransson, Skyddsvärnet i Göteborg, Solveig Freudenthal, Etikkommissionen i Sverige

Sammanfattning: 35 000 ensamkommande barn och 4 000 familjebarn sökte asyl i Sverige år 2015. Sveriges hantering av dem har utsatt dem själva och civilsamhället för svåra påfrestningar. I projektet ”Den onödiga flyktingkrisen” har vi samlat fakta och vittnesmål. Krisen, som uppkom efter 2016, hade aldrig behövt uppstå om Sverige agerat på ett annat sätt.

Beskrivning: ”Flyktingkrisen” är ett ord som används flitigt i debatt och massmedia sedan 2015 men som sällan ges en mera precis innebörd. Vi som är engagerade i civilsamhällets flyktingarbete ser de asylsökandes kris och vår egen, när vi efter bästa förmåga försöker stötta människor vilkas liv håller på att slås sönder. Vi ser också en allt djupare samhällskris där hanteringen av flyktingarna blottlägger stora brister i det som hävdas vara rättssäkerhet, och där den offentliga debatten baseras på osanningar som aldrig ifrågasätts.

Genom detta projekt vill vi dels föra fram fakta som negligerats i den offentliga debatten och dels visa på bredden och djupet i civilsamhällets insatser. Vi vill också visa att de åtgärder som vidtogs från samhället sida har provocerat fram den kris vi är i idag, med ökande antal papperslösa barn och unga, slitna volontärer som förlorat tilliten till systemet och unga människor som undrar varför de ska rösta.

Projektet innefattar en digital antologi, där tunga faktaartiklar läggs in, en lättare debattbok samt en tryckt antologi med de tunga artiklarna. Texterna beskriver nya lagar och den rättsosäkra asylprocessen. Vi beskriver också följderna av den nya politiken, bland annat den psykiska ohälsan, självmorden, barnfamiljerna i limbo och det växande skuggsamhället. Slutligen beskriver vi det stora engagemanget från civilsamhället och dess upplevelse av svek från regering och riksdag. Texterna kompletteras med ungdomarnas egna berättelser.

Alla författare hör till de kanske 100 000 människor som engagerat sig i barnen och ungdomarna. Den kan ses som ett desperat försök att i sista stund försöka påverka omröstningen om nya migrationslagen, och även att påverka valet 2022.

Genom att lyfta fram den rättsosäkra process som barnen och ungdomarna utsatts för hoppas vi att förståelsen för dem och deras situation ökar. Idag har kanske 3 000 ungdomar och hundratals familjer sökt sig till andra länder i Europa. Kvar i Sverige finns 7000 papperslösa ungdomar och några tusen familjebarn. Ett önskemål är att alla får stanna.

Se mer www.onodigaflyktingkrisen.se .

Anknytning till artikel 24: Flyktingars hälsa är inte enbart beroende av hälsoundersökningar och vaccinationer. I brist på adekvat psykiatriskt/psykologiskt stöd under och efter asylprocessen ökade antalet självmord bland ensamkommande. Ett snabbt uppehållstillstånd hade varit det utslagsgivande för ungdomarnas men även familjebarnens psykiska hälsa.