38 – Upplevt stöd från familj, skola och vänner bland elever i samhällsvård

13-18
Rikard Tordön, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Linköpings universitet

Sammanfattning: Ungdomar i samhällsvård har välkända högre risker för sämre hälsa. I denna studie undersöktes faktorer som ofta föregår och påverkar hälsa, där elever i samhällsvård jämförs med elever som bor med sina föräldrar. Resultaten visar tydliga skillnader även efter kontroll av bakgrundsfaktorer som ålder, kön och födelseland.

Beskrivning: Ungdomar i samhällsvård har välkända högre risker för sämre hälsa. I denna studie undersöktes enkätsvar från 23 800 elever i grundskolans åk 8 och gymnasiets åk 2, från fyra års ”Om Mig-enkäter” i Östergötland. 311 av dessa var elever i samhällsvård och deras svar jämfördes med övrigas, efter viktning för bakgrundsfaktorerna ålder, kön och födelseland. Enkätens frågor handlar om hur eleverna är tillfreds med vänner, fritid, familj och skola, hur man upplever stöd från olika vuxna, erfarenheter från sociala medier och skolan, samt trygghet hemma och i skolan. Sammantaget faktorer som ofta påverkar hälsa.
Resultaten visar tydliga skillnader i hur man känner inför vänner, fritid, familj och skolan. Elever i samhällsvård har ungefär liknande förtroende som de boende med föräldrar, för vuxna i professionella roller, som lärare, kuratorer, ungdomsmottagningar eller skolsköterskor. De samhällsvårdade eleverna rapporterade dock ett tydligt lägre förtroende för föräldrar/familjehemsföräldrar. En markant högre andel har varit med om kränkande eller besvärliga händelser på sociala medier, eller blivit kontaktade med sexuella syften.

Skolmiljön upplevs svårare för elever i samhällsvård, där fler ger upp när de inte förstår, upplever en god atmosfär mer sällan, är mer utsatta för mobbing, känner sig mer otrygga och skolkar oftare. Även hemmiljön upplevs som mer otrygg bland elever i samhällsvård.

Slutsatsen är att skolan är en nyckelmiljö, som kan vara en tillflykt med vuxna man vågar anförtro sig till, men det är långt från självklart för alla, som brottas med flera utmaningar i samma miljö. Att hemmiljön är otrygg åtminstone ibland för så många som 22 % är en anmärkningsvärd slutsats.

Anknytning till artikel 24: Elever i samhällsvård har rätt till samma goda hälsa och förutsättningar till utveckling som alla. Ändå pekar studiens resultat på en markant skillnad i de förhållanden som utgör basen för en hälsosam utveckling. Att barn i samhällsvård har en sämre hälsa är ett tragiskt men välkänt faktum. I den här studien kan man börja se förhållanden innan de utvecklas till ohälsa, vilket kan inspirera till förebyggande insatser.