39 – Ett möte mellan forskning och praktik

Åldersövergripande arbete
Therese Åström, SBU och Erik Nordstrand, Stockholms stad

Sammanfattning: SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har publicerat ett tiotal rapporter som handlar om social barnavård. På seminariet summerar vi den kunskap som SBU sammanställt, både vad gäller vad som fungerar bättre och där vi saknar kunskap.

Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Kompetenscenter barn- och unga i Stockholms stad, kopplar SBU:s forskningsresultat till hur de kan omsätts i praktiken.

Beskrivning: Social barnavård – vad säger forskning om vad som fungerar?

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har statens uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder. Vid det här laget har vi publicerat ett tiotal rapporter som handlar om social barnavård. På seminariet summerar vi den kunskap som SBU sammanställt, både vad gäller vad som fungerar bättre och där vi saknar kunskap.

Forskning och praktik möts – Hur omsätter Stockholm stad de forskningsresultat som SBU tar fram, inom den social barn och ungdomsvården?

Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Kompetenscenter barn- och unga i Stockholms stad arbetar stadsövergripande för likställighet i stadens socialtjänst inom den sociala barn- och ungdomsvården. Varje år får vi budgetuppdrag där vi verkställer den politiska viljeriktningen hur socialtjänsten ska utvecklas. På seminariet kopplas SBU:s forskningsresultat till hur de kan omsätts i praktiken.

Föreläsare är Therese Åström (SBU) och Erik Nordstrand (Stockholms stad).

Anknytning till artikel 24: Passet knyter an till barnkonventionen § 24 om barns rätt till hälsa avseende psykisk hälsa,  men även barns rätt till utbildning, stabilt boende samt liv och utveckling utan allvarliga beteendeproblem och kriminalitet.