68 – Backa barnet – för bästa möjliga start i livet

Åldersövergripande arbete
Alexandra Hansson, Carolina Palm, Ystad Kommun, Ulrika Kvarnström, Polismyndigheten

Sammanfattning: Ystads kommun, Polisen och Region Skåne arbetar tillsammans för att varje barn ska vara trygg, ha samma möjlighet att utvecklas och få stöd i tid. För att lyckas krävs långt utvecklad samverkan som i sin tur kräver samsyn, mod och inte minst uthållighet. Utvecklingsarbetet har ambitionen att förändra både strukturerna för arbetet med målgruppen samt flytta fokus från respektive ansvarsområde till en gemensam nytta för barn och familjer.

Beskrivning: Backa barnet är ett gemensamt utvecklingsarbete som syftar till att skapar en trygg och säker uppväxt för VARJE barn och ung genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Målet är att varje barn i Ystads kommun får det stöd den har behov av i rätt tid. Detta genom att utgå från barnets behov och inte hur vi är organiserade samt utveckla, förbättra och omarbeta de verksamheter som levererar insatser till barn och unga och den samverkan som sker däremellan.

Backa barnet har utgått från GIRFEC (Getting i right for every child) och genom Användardriven innovation har en Backa barnet modellen arbetats fram som passar i svensk kontext. Genom modellen kommer vi att skapa den struktur- och kulturförändring som krävs för att tidigt ge varje barn rätt stöd.

Backa barnet bygger på att barn och familjer är medskapare och tillsammans med verksamheterna utvecklar innehållet i modellen. På detta sätt kan alla som arbetar för barnets bästa bli involverade med sin kunskap och sina erfarenheter. Stödinsatserna blir dessutom bättre anpassade efter de verkliga behov som finns bland barn och familjer.

Modellen innehåller process, arbetssätt, roller och verktyg samt vägledande principer. Alla som möter barn, oavsett verksamhet, arbetar med de olika delarna av modellen vilket bidrar till att skapa igenkännande hos barn och vårdnadshavare.

Viktiga delar är:

Behovskompassen – I Behovskompassen formulerar vi vårt gemensamma språk för barns behov och definierar barnets bästa (art 3). Behovskompassen sätter barnets behov och rättigheter i fokus.

Barnkontakt – Alla barn i Backa barnet får tillgång en Barnkontakt som finns för att barn och vårdnadshavare ska kunna vända sig till en och samma person för information och råd oavsett myndighet eller verksamhet.

Barnteam – Rätt personer samlas i Barnets eget team för att kunna arbeta tätt och intensivt med att stötta barnet på rätt sätt.

Stödsamordnare – Barn som har stöd från flera olika verksamheter får tillgång till en Stödsamordnare som samlar ihop stödet och gör det begripligt för barn och vårdnadshavare.

Barnets plan – Allt individuellt stöd som planeras samlas i Barnets plan. Planen är gemensam för alla verksamheter och innehåller också vem som ska göra vad och när.

Modellen ska ge: barnet stöd i den miljö/verksamhet den befinner sig innan barnet och dess familj hänvisas vidare, korta vägar mellan professioner, ett gemensamt synsätt, språk och verktyg, tydlig ansvarsfördelning samt en solid grund att stå på för att gemensamt bedöma och hjälpa varje barn på ett likvärdigt sätt.

Anknytning till artikel 24: Backa barnet innebär ett rättighetsbaserat arbetssätt och att barnets bästa är kärnan i all vår verksamhet och i varje beslut.

Ambitionen att ge alla barn bästa möjliga start i livet. Det innebär att vi tex arbetar med ett utökat tvärprofessionellt hembesöksprogram, skapar tvärprofessionella team för att skapa ett nätverk av verksamheter som sluter samma för bästa möjliga stöd/vård/behandling samt skapar en gemensam förståelse för hur barnets situation påverkar deras välbefinnande.