8 – Rätt att veta! en utbildning som gör skillnad för unga som är nya i Sverige

13-18
Madeleine Saldner, Madeleine Söderberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Sammanfattning: Rätt att veta! är en webbutbildning för dig som möter unga som är nya i Sverige i ditt arbete eller ideella engagemang. Utbildningen ger konkreta verktyg för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer, trauma och andra ämnen som kan kännas svåra att närma sig. Genom inkluderande och trygga samtal kan du bidra till att stärka rätten till kunskap om hälsa och rättigheter för unga som är nya i Sverige.

Beskrivning: Alla unga har samma rätt till kunskap och information om viktiga ämnen som hälsa, sexualitet och relationer. Vi vet, genom MUCF:s arbete med att följa upp ungas levnadsvillkor, att unga som är nya i Sverige har sämre tillgång till information och kunskap om dessa ämnen. Dessa unga får i mindre utsträckning än andra unga sina rättigheter tillgodosedda på områden som fysisk, psykiskt och sexuell hälsa. Samtidigt har alla unga frågor och behov av att prata med trygga vuxna om sina funderingar och känslor kring kropp, pubertet, utsatthet, hälsa, kärlek och sex. Detta gäller oavsett om unga vuxit upp i Sverige eller är nya här.

Webbutbildning för vuxna
Därför arbetar MUCF med att ge målgruppen yrkesverksamma och ideellt engagerade vuxna som möter unga som är nya i Sverige verktyg i att samtala med unga på ett tryggt och inkluderande sätt. Att samtalen inkluderar alla unga och att de görs på ett tryggt sätt är helt avgörande för hur unga upplever samtalen och möjligheten att till sig den information de har rätt till. Genom den rättighetsbaserad webbutbildning Rätt att veta! ges konkreta verktyg för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och trauma och andra ämnen som ibland kan kännas svåra att närma sig.

Utbildningens innehåll och upplägg
Utbildningen innehåller grundläggande perspektiv som ungas rättigheter, inkludering och rätten att inte utsättas för rasism. Videointervjuer med yrkesverksamma och unga varvas med interaktiva övningar och konkreta metoder under de nio ämnen som tas upp i utbildningen. Det finns exempel på frågor från unga och förslag på svar samt reflektionsövningar att genomföra själv eller i grupp. Webbutbildningen är gratis och går enkelt att dela upp utifrån deltagarens önskemål och möjligheter. Det är en resurs att återkomma till, både enskilt och tillsammans med kollegor. Rätt att veta! har nära koppling till sajten se. Youmo.se innehåller information om kroppen, sex, hälsa och relationer för 13–20-åringar. Allt innehåll finns på lätt svenska, arabiska, dari, somaliska och tigrinska. Innehållet har tagits fram i nära samarbete med unga själva och yrkesgrupper som möter dem. Rätt att veta! är framtagen av Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor, MUCF, i samarbete med UMO, som driver sajten Youmo.se

Mål
Målet är att vuxna som möter unga som är nya i Sverige ska känna sig tryggare i att ta dessa samtal så att unga som är nya i Sverige får tillgång till sina rättigheter.

Anknytning till artikel 24: För att unga som är nya i Sverige ska tillgodoses sina rättigheter till en god psykisk, fysisk så väl som sexuell hälsa krävs att vuxna som möter dessa unga har trygga och inkluderande samtal om ämnen som berör ungas liv. Rätt att veta! ger stöd och verktyg för vuxna att samtala om hälsa och rättigheter. Därmed bidrar Rätt att veta! till stärkt hälsan för unga som är nya i Sverige.