32 – Forskning med fokus på barns rätt till hälsa genom främjande insatser, skydd och delaktighet

Åldersövergripande arbete
Emmie Wahlström, Maria Harder, Lena Almqvist, Akadmin för Hälsa Vård och Välfärd, Mälardalens Högskola

Sammanfattning: Forskargruppen ChiP vid Mälardalens högskola presenterar forskningsprojekt som syftar till att bidra till och stärka kunskap gällande barns, ungas, föräldrars och familjers rätt till jämlik hälsa. Presentationen berör såväl en kunskapssammanställning inom området barns rätt till hälsa och delaktighet som empiriska forskningsprojekt som fokuserar olika grupper av barns rätt till hälsa och delaktighet i varierande kontext.

Beskrivning: Inom forskargruppen ChiP vid Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd, Mälardalens högskola bedrivs olika forskningsprojekt som syftar till att bidra till och stärka kunskap gällande barns, ungas, föräldrars och familjers rätt till jämlik hälsa. Inom ChiP definieras hälsa som ett mål och en resurs i barnets vardag och förutsätter sociala och personliga resurser likväl som fysiska förmågor. Ett sätt att konkretisera barns rätt till hälsa är genom att förstå den som principer för främjande (promotion), skydd (protection) och delaktighet (participation). Främjande avser barns rätt att få sina hälsobehov tillgodosedda genom hälsofrämjande insatser för optimal utveckling, skydd handlar om barns rätt att genom hela barndomen få den omsorg och det stöd de behöver samt att skyddas från skadliga handlingar och delaktighet innefattar att barn blir lyssnade till i sådant som berör dem och att de är involverade i sin egen livssituation.

Forskning som bedrivs inom ChiP involverar alla barn och unga i åldrarna 0-25 år samt föräldrar och professionella. De kontexter som fokuseras är familj, förskola, skola, fritidsaktiviteter, vård och habilitering. Forskningsprojekten innefattar empiriska studier där barn, föräldrar och professionella medverkar på olika sätt såväl som systematiska översikter av befintlig kunskap av samtida forskning kring barns rätt till hälsa och delaktighet. Vidare omsätts befintlig kunskap i praktiken genom interventionsstudier samt samverkan med olika arenor med och för barn och genom samproduktion med andra forskargrupper och verksamheter. En viktig och fokuserad del i ChiP gruppens forskning är också metodutveckling med fokus på inkluderande forskning där förutsättningar för att barn själva kan vara delaktiga i forskningen skapas. Forskning inom ChiP innefattar därmed barns möjlighet att få sin rätt till bästa uppnåeliga hälsa och utveckling tillgodosedd liksom viktiga förutsättningar för detta. Exempel på sådan forskning är: Hur barns tidsuppfattningsförmåga kan stärkas, särskilt hos barn i förskoleåldern med kognitiva funktionsnedsättningar, Barns möjligheter till särskilt stöd i förskolan, framförallt bland barn med annan etnicitet än svensk, Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering hos barn och ungdomar med funktionshinder, Unga med komplexa behov i komplexa organisationer samt Hälsobesök med barn och ungdomar med utländsk bakgrund inom elevhälsans medicinska insats och Hur olika vårdinstanser kan stödja barns delaktighet och rätt till hälsa genom att använda en applikation.

Anknytning till artikel 24: Ett sätt att tydliggöra barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa är att möjliggöra för dem att göra sin röst hörd genom att invovlera dem i forskning. För detta behövs metoder utformas och anpassas så att barn och unga oavsett livsvillkor kan delta. Genom att barn och unga involveras i forskning kan de bidra med sitt eget perspektiv på sin hälsa och vad de behöver för att få sina behov tillgodosedda dvs. vad som är bäst för dem. Forskargruppen ChiP är tvärvetenskaplig och på så sätt involveras barn i olika kontext och deras hälsosituationer beforskas från olika perspektiv.