64 – Var ska jag hamna? – röster från placerade barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

13-18
Fanny Eklund, Riksförbundet Attention

Sammanfattning: Projekt Ung dialog arbetar för ökad delaktighet och förbättrad livskvalité för placerade barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). I januari 2021 släpptes rapporten ”Var ska jag hamna?” med de ungas egna röster. Under föreläsningen kommer vi, utifrån de ungas erfarenheter besvara frågor som: Vad är viktigt för att kunna vara delaktig som placerad?  Vad säger de unga att de behöver för att utvecklas och må bra? Vad har de för tips till professionen?

Beskrivning: Ung dialog är ett arvfondsfinansierat projekt som drivs av Riksförbundet Attention som arbetar för att öka delaktighet och förbättra livskvalité för barn och unga 14-25 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som adhd och autism, som är eller har varit placerade på HVB och/eller familjehem. Barn och unga med NPF är kraftigt överrepresenterade i samhällsvården, över 50 % av de unga placerade på SiS har minst en NPF diagnos. Placerade barn och unga med NPF är också en särskilt utsatt grupp, med risk för att bl.a. utveckla psykisk ohälsa, missbruk, skolmisslyckanden samt utsättas för våld. Det är också en grupp som riskerar att bollas runt mellan vårdinstanser på grund av en ofta komplex problematik och avsaknad av trygga omsorgsgivare.

Idag saknas det kunskap om hur vi hjälper den här gruppen till ett gott liv och en god hälsa. Det saknas också ett NPF-perspektiv i samhällsdebatten om placerade barn och unga och deras behov. I projekt Ung dialog vill vi ändra på det, genom att göra de ungas röster hörda, synliggöra gruppen och ta fram metoder och verktyg som på riktigt kan skapa en ökad delaktighet och en god livskvalité. Genom att skapa förutsättningar för en ökad delaktighet för placerade barn och unga med NPF ökar vi möjligheten för de unga att tillgodogöra sig vård och behandling och därmed förbättra den psykiska och fysiska hälsan.

I januari 2021 släpptes rapporten ”Var ska jag hamna – röster från placerade barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” med röster från 100 barn och unga. I rapporten presenterar vi fyra områden som är viktiga för hur de unga upplever vården, sin möjlighet till delaktighet och sin livssituation: Relationer och socialt samspel, Att bli lyssnad till, Trygghet samt Stöd och bemötande utifrån min NPF. Vi kommer under föreläsningen presentera dessa teman och de ungas egna önskemål. Utifrån de ungas erfarenheter besvaras frågor som: Vad är viktigt för att kunna vara delaktig som placerad?  Vad säger de unga att de behöver för att utvecklas och må bra? Vad har de för tips till de som möter placerade barn och unga med NPF i sin yrkesutövning?

Anknytning till artikel 24: NPF är en så kallad dold funktionsnedsättning och det kan därför vara svårt för omgivningen att förstå hur det är att leva med den. På grund av överrepresentationen av unga med NPF bland placerade barn och unga är det viktigt att de som möter målgruppen har kunskap om gruppens behov. Genom kunskap och förståelse ökar förutsättningarna för att placerade barn och unga med NPF ska vilja och kunna vara delaktiga i sin vård, vilket i sin tur leder till en förbättrad fysisk och psykisk hälsa.