6 – Närvarofrämjande arbete i praktiken – fokus på organisation, systematik, relationer och samverkan

Åldersövergripande arbete
Charlotte Revland, Sanna Riccardi, Närvaroteamet UBF Haninge kommun

Sammanfattning: Närvarofrämjande arbete i praktiken – fokus på organisation, systematik, relationer och samverkan

  • Hur skapar du en organisation för närvarofrämjande arbete i skolan där alla görs delaktiga i det förebyggande arbetet?
  • På vilket sätt kan elevhälsa och pedagogisk personal arbeta tillsammans för goda relationer i skolan?
  • Hur skapas goda förutsättningar för att eleverna ska trivas och känna sig trygga i sin lärmiljö?
  • Goda relationer och en väl fungerande samverkan mellan elev, vårdnadshavare, skola och externa aktörer – hur uppnås det?
  • Hur du kan arbeta systematiskt och utifrån ett helhetsperspektiv i ditt kartläggningsarbete

Beskrivning: Haninge kommun har under en längre tid arbetat systematisk med att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro. isamverkan med alla kommunala grundskolor i kommunen arbetar vi under 2021 med att implementera ett utökat främjande och förebyggande arbete kring dessa frågor.

År 2019 vann kommunens Närvaroteam utmärkelsen ”Bästa innovatör och entreprenör” för deras närvarofrämjande arbete med elever, vårdnadshavare och skolor.

Juryn har uppmärksammat Närvaroteamets goda arbete med att fånga upp föräldrars frågeställningar samt motivera till kontakt med både skola, psykiatri och socialtjänst.

Därtill lyftes Närvaroteamets förmåga att arbeta med elever genom stort engagemang och hög kompetens.

Anknytning till artikel 24: Utifrån artikeln 24 ”Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas” ser vi att uppdraget med att få alla elever till skolan som en enorm framgångsfaktor längre fram i livet. att må bra genom sin skolgång, både psykosocialt men även fysiskt är av största vikt får måendet.

Varje barns rätt till att må bra i skolan, känna att man passar in, har stöd utifrån sina förutsättningar är alla lika viktiga. Att bli sig sedd och hörd och att samhället samverkar för hjälpa de utsatta familjer som har barn hemma på del eller heltid är viktigare än någonsin.

Att tidigt agera för att nå framgång och bryta en negativ utveckling kräver samverkan både inom och utanför skolan. Stöd, rehabilitering och samverkan för varje enskilt barns utveckling där varje barn har rätt att lyckas men vägen dit kan se olika ut. Ett främjande och förbyggande arbete ute på skolor är av största vikt där organisation och kunskap kring dessa elever ständigt ska vara på agendan.