53 – Hur kan vi skapa hälsosamma och inkluderande lärmiljöer för alla elever?

Åldersövergripande arbete
Tor Gustafsson, Diana Chafik, Maritha Sedvallson, Funktionsrätt Sverige, Astma- och Allergiförbundet

Sammanfattning: Hur ser vi till att skolorna erbjuder trygga och hälsosamma lärmiljöer för alla elever?
Hög skolfrånvaro riskerar leda till psykisk ohälsa, med höga kostnader för både individ och samhälle. Det är därför viktigt att lärmiljöer utformas utifrån alla barns behov i skolan. I den processen behöver även barns röster blir hörda.

Vid seminariet beskriver och diskuterar vi förutsättningar för en samskapande process för utformning av trygga, hälsosamma och inkluderande lärmiljöer.

Beskrivning: 1 400 skolor och förskolor behöver byggas till 2026, enligt en bedömning som gjorts av Finansdepartementet​. Hur ser vi till att skolorna erbjuder trygga och hälsosamma lärmiljöer för alla elever?

Många lärmiljöer är idag utformade på ett sätt som exkluderar elever med funktionsnedsättning. En undersökning från Autism- och Aspergerförbundet visar exempelvis att knappt fyra av tio elever med autism når skolans mål. Hög skolfrånvaro riskerar leda till psykisk ohälsa och i förlängningen till arbetslöshet, med höga kostnader för både individ och samhälle. Det är därför viktigt att både lärmiljöer och elevhälsa utformas utifrån alla barns behov i skolan. Här behövs en samverkan med alla relevanta aktörer, där även barns röster blir hörda.

Vid seminariet ger vi exempel på hur en samskapande process kan se ut för utformning av trygga, hälsosamma och inkluderande lärmiljöer. Vi diskuterar även erfarenheter från den det senaste årets distansundervisning. Hur kan vi ta tillvara på dessa erfarenheter i skapandet av en skola där alla elever kan må bra och fungera på sina villkor?

Vår utgångspunkt är principen om universell utformning, som definieras i Funktionsrättskonventionen och handlar om att utforma samhället inklusive våra skolor och elevhälsan utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början presenterar under 2021 ett processtöd för att arbeta med universell utformning inom skola och utbildning, men även inom andra samhällsområden. På skolområdet har vi bland annat tillsammans med en arkitektbyrå testat samskapande metoder där elevernas röster blir hörda tidigt i processen, vilket gör det möjligt att ta in olika behov i samband med nybyggnation eller ombyggnad av skollokaler.

Universell utformning handlar om att se till mångfalden av behov, både när det gäller utformning av den fysiska och sociala miljön samt i det pedagogiska arbetet. För arbetet i klassrummet finns det pedagogiska ramverket UDL, Universell design för lärande. Utgångspunkten för UDL är att undervisningen ska utgå från att individuella variationer är normen, inte undantag, och att alla människor lär sig på olika sätt.

Anknytning till artikel 24: Artikel 24 i Barnkonventionen handlar om barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa. Vi vill i det här seminariet diskutera hur vi kan tillgodose rätten i skolan, på ett sätt som är icke-diskriminerande och  som tar utgångspunkt i behov hos barn som annars riskerar att lämnas utanför. Vi beskriver hur principen om universell utformning kan användas för att skapa lärmiljöer som motverkar psykisk ohälsa och exkludering. Här behövs en samverkan med alla relevanta aktörer och att alla barns röster bli hörda så tidigt som möjligt i utformningsprocessen.