36 – Våld och vårdnad

Åldersövergripande arbete
Eva Diesen, Jenny Westerstrand, Roks
Sammanfattning: Domstolarna dömer till gemensam vårdnad — även då pappan är dömd för våld mot mamman, eller till och med mot barnen. Det visar Roks rapport ”Våld och vårdnad”, framtagen av forskaren Eva Diesen. Vad bör göras för att stärka skyddet för barn?

Beskrivning: Vårdnadsfrågan är en nyckelfråga för kvinnor och barn som frigör sig från våldsamma män. Den lagstiftning vi har idag försätter mammor i en omöjlig sits när papporna till deras barn agerar våldsamt. Barns utveckling och välmående är beroende av att de får frid från förövande pappor. Roks rapport ”våld och vårdnad” skriven av forskaren Eva Diesen sätter ljus på vilken utgång vårdnadstvister ofta får när pappan varit våldsam. Detta seminarium handlar om resultatet av denna rapport, och vad som behöver förändras för att barn ska få rätt och möjlighet att skyddas ifrån våld, för att på så sätt få tillgång till bästa uppnåliga hälsa. Roks medlemsjourers erfarenhet är dessutom att gemensam vårdnad efter att det har förekommit våld dels orsakar att våldet kan fortsätta, men också att den våldsutövande pappan får rätt att neka barnet behövlig vård som exempelvis traumabehandling eller bearbetande samtal. Även detta diskuteras i detta seminarium.

Anknytning till artikel 24: För att barn ska ha möjlighet att uppnå bästa möjliga hälsa, såsom framgår av Artikel 24, krävs det att de har vissa grundförutsättningar som kan gynna deras utveckling på ett positivt sätt. En grundläggande rättighet som även inbegrips i Artikel 6 (samt Artikel 19) är att barn har rätt att skyddas ifrån våld. Genom att belysa denna fråga diskuteras även Artikel 12 i Barnkonventionen gällande barns rätt att bli hörda. Blir barn hörda i vårdnadsutredningar och i domstolsförhandlingar? Sätts barnets bästa i det främsta rummet och vad tolkas vara barnets bästa i den här frågan, utifrån Artikel 3? Att en våldsam pappa dessutom kan neka barnet behövlig vård är en direkt koppling till Artikel 24.