60 – Childrens Program – ett förebyggande stödprogram för barn 7 – 12 år med ett strakt familjeperspektiv samt utbildning till ledare i metoden

6-12
Lars Lewerth, Helén Olsson, Barnombudet i Uppsala län

Sammanfattning: Föreläsning om innehållet i Childrens Programs fyra dagar, intervju med förälder och barn som genomgått programmet; vad de har lärt sig, hur deras relation är idag.
Childrens Program lämpar sig bra för samverkan mellan behandlingshem, socialtjänst och stödgrupper.

Klassrumsmetoden – en modell för skolan för att synliggöra målgruppen.

Innehållet i ledarutbildningen presenteras samt ges det en inblick i den bok som är under produktion, där barn beskriver hur missbruket påverkat dem.

Beskrivning: ” Barn vill berätta, om vuxna vill lyssna”

Vi vet idag att minst vart femte barn växer upp i familjer där det förekommer missbruk. Vi vet också via forskning att barn som lever i dessa familjer löper upp till sju gånger större risk att själva i vuxen ålder utveckla problematik – om inget görs!
Barnombudet i Uppsala län har fått medel från allmänna Arvsfonden för ett utbildningsprojekt under åren 2019 – 2022.

Utbildningen ger kunskaper för att inom Childrens Program-metoden kunna stödja och hjälpa de barn som bär på en hemlighet som de inte pratar om. Barn som lärt sig att inte känna och som inte litar på någon.

Childrens Program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för barn 7 – 12 år.

Programmet har ett starkt familjeperspektiv. Det omfattar totalt fyra sammanhängande dagar, där även föräldern med alkohol/drogberoende, som har tagit hjälp för sitt problem och har en nykterhet om ca 1 månad, deltar aktivt under två av dagarna.

Det unika med Childrens Program är att barn och föräldrar under två av programmets fyra dagar får mötas under trygga former, jobba tillsammans på ett sätt de tidigare aldrig gjort, och där barnen får möjlighet att uttrycka hur missbruket av alkohol eller andra droger skadat och påverkat deras liv. Även att programmet genomförs i internatform – under heldagar, istället för som veckoverksamhet är något som särskiljer Childrens Program jämfört med många andra stödformer för barn i missbruksmiljö.

Forskning från Örebro universitet 2017, på 19 genomförda grupper (149 barn och föräldrar) visar goda resultat när det gäller förbättrad hälsa, och tendenser till ökad resiliens/motståndskraft.

Childrens Program omfattar i all väsentlighet nästan samtliga rubriker i ansökan till Barnrättsdagarna och anknyter väl till Artikel 24 i Barnkonventionen:

Genom att få ta del av Childrens Program har barnen större chans att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa genom att själva få kunskaper, insikter om beroendesjukdomen och hur de ska hantera sina känslor och sina liv, samt få möjlighet till en förbättrad relation och kommunikation med sin förälder.

Föreläsningen ger information om innehållet i programmets fyra dagar, intervju med förälder och barn som genomgått Childrens Program; vad de har lärt sig och hur deras relation är idag. Utbildningsinnehållet presenteras samt ges en inblick i ” Barn vill berätta om vuxna vill lyssna”, boken under produktion, där barn beskriver hur missbruket påverkat dem.

Anknytning till artikel 24: Genom att ta del av Childrens Program har dessa barn större chans att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa genom att själva få kunskaper, insikter om beroendesjukdomen och hur de ska hantera sina känslor och sina liv, samt att i en trygg miljö bli sedda och hörda av professionella ledare, sin förälder och genom detta få möjlighet till en förbättrad relation med sin förälder, bli rättvist bemötta och få känna sig värdefulla.