12 – Barnråd

13-18
Malin Burstedt, Annifrid Frimodig, Örebro kommun, Förvaltningen för sociala insatser

Sammanfattning: Vi har startat ett barnråd i Örebro kommun med projektmedel från Länsstyrelsen i Örebro för att främja psykisk hälsa. Barnrådet representerar barn/ungdomar med LSS insatserna barnbostad, korttidstillsyn och korttidsvistelse. Vi vill diskutera kring hur införandet av ett barnråd har och kommer fortsätta skapa förutsättningar för barn och ungdomar att påverka sin vardag. Vi vill förebygga psykisk ohälsa genom att bygga barn/ungdomar självkänsla och tro på sig själva. Barnrådet har redan både fattat beslut och kommit med förbättringsföslag till verksamheterna de vistas i.

Beskrivning: Under år 2020 fick Örebro kommun och förvaltningen för sociala insatser projektmedel beviljat av länsstyrelsen i Örebro. Projekt var att starta ett barnråd för barn och ungdomsverksamheterna inom området funktionsstöd. Syftet med barnrådet var att ge barnen/ungdomarna med insatserna barnbostad, korttidstillsyn och korttidsvistelse större möjlighet att påverka och utforma de verksamheter de vistas i. Målet är att barnrådet är etablerat och fortgår efter projekttidens slut. Att skapa möjlighet att vara delaktig, fatta beslut och påverka sin vardag menar vi främjar psykisk hälsa. Barnrådet är därmed kopplat till både artikel 24 samt artikel 12 i barnkonventionen som lyfter alla barns rätt att bli hörda. Vi har sedan september 2020 haft 7 träffar med Barnrådet. Barnen/ungdomarna har tagit beslut om inköp de har lämnat input och fått återkoppling vid en rekrytering. De har lämnat förslag till alla verksamheter på hur de kan göra barn och ungdomar mer delaktiga i inköp och aktiviteter. I och med Covid 19 har vi fått ha rådet i liten skala med ca 5 barn/ungdomar. Det är dock tydligt hur värdefullt det är för oss i personalen att ta del av ungdomarnas tankar. Det är också viktigt att vi återkopplar till dem hur deras idéer tas emot och omsätts i praktik. Anledningen till att vi vill vara med och hålla i ett barnrättssnack är att inspirera och lyfta vikten av att skapa forum där barn/ungdomar får vara med och fatta beslut. De barn/ungdomar vi träffar har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessa barn/ungdomar har en ökad risk för psykisk ohälsa vilket gör att det är extra viktigt att hitta systematiska sätt att jobba för att öka deras hälsa. Det finns liknande projekt runt om i landet men när vi sökt efter goda exempel har vi hittat allt för få. Genom att delta på barnrättsdagarna hoppas vi både kunna inspirera men också få inspiration från andra inför framtiden.

Anknytning till artikel 24: Ämnet anknyter till artikel 24  då barnrådets syfte är att främja psykisk hälsa. Det främjar psykisk hälsa genom att förhoppningsvis skapa en känsla av mening, förståelse och inflytande i det sammanhang barnen/ungdomarna befinner sig i. Vi vill låta barnen bli hörda och visa deras åsikter skapar förändring.