16 – Basprogrammet med tillhörande gruppspår – Utbilda hela arbetsplatsen om våldets negativa hälsokonsekvenser och barns rätt till stöd och behandling

Åldersövergripande arbete
Jannes Grudin, Barnafrid – Nationellt kunskapscenter om våld mot barn

Sammanfattning: Våld mot barn är relativt vanligt och utgör en risk för hälsoproblem. Enligt Barnkonventionen har varje barn rätt att få stöd och behandling vid våldsutsatthet. Detta förutsätter att de yrkesverksamma har kompetens att upptäcka våld och agera.  Barnafrid har tagit fram Basprogrammet, en webbaserad utbildning om våld mot barn.

Beskrivning: Att barn är med om våld, övergrepp och andra svåra händelser under uppväxten är relativt vanligt. Vissa grupper av barn är mer drabbade. Exempelvis är våldsutsatthet mer förekommande hos barn som av olika skäl är i behov av särskilt stöd och hjälp från samhället såsom barn som har kontakt med socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin.

Omfattande forskning visar på ett samband mellan våldsutsatthet i tidig ålder och försämrad psykisk och fysisk hälsa genom hela livet. Anledningarna till detta verkar vara flera. Ett skäl kan vara att svår stress i tidig ålder leder till fysiologiska förändringar som gör det lättare att dra på sig sjukdom. Ett annat skäl verkar vara att drabbade barn oftare utvecklar och behåller mer ohälsosamma vanor. Det senare möjligtvis som ett sätt att hantera påträngande och svåra känslor som våldet gett upphov till.

Att förhindra att barn utsätts för våld och att tidigt upptäcka de som drabbas och erbjuda tidiga insatser gällande stöd och behandling är därför en viktig hälsofrämjande uppgift. Barn tar sällan själva initiativ till att berättar för professionella om att de varit utsatta. Yrkesverksamma som möter barn i sitt arbete behöver kunskap om våldets omfattning och skadeverkningar, veta hur de skall prata med och ställa frågor till barn och kunna ge ett gott bemötande och hänvisa till hjälp och stöd för de som behöver.

2020 lanserade Barnafrid, nationellt kunskapscentrum om våld mot barn, Basprogrammet, en webbaserad utbildning om våld mot barn som riktar sig till yrkesverksamma som möter barn i arbetet. Basprogrammet har vidareutvecklats med ett gruppspår som är ett pedagogiskt stöd för att möjliggöra att man på arbetsplatser går utbildningen tillsammans och fördjupar sig i diskussioner rörande vad den egna verksamheten kan och bör göra för våldsutsatta barn.

Medarbetare från Barnafrid summerar forskningen om kopplingen mellan våldsutsatthet och ohälsa och beskriver Basprogrammet och hur gruppspåret kan användas för att utbilda hela arbetsplatser. Allt i syfta att förbättra stödet till drabbade barn. 

Anknytning till artikel 24: Barnkonventionens 24e artikel anger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. För barn att som traumatiserats och lider av annan ohälsa efter att ha utsatts för våld skall få sina rättigheter till vård och rehabilitering tillgodosedda behöver vuxna som möter barn i sitt arbete ha kunskap om våld, kunna ställa frågor och ge ett gott bemötande och hänvisa barnet till rätt instanser