59 – ME-WE – Ett EU Horizon 2020 forsknings- och utvecklingsprojekt för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa

13-18
Rosita Broli, Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson, Linnéuniversitetet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Sammanfattning: Forskare från Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga – Nka presenterar ME-WE-projektet – ett europeiskt forsknings- och utvecklingsprojekt där:

 • En ny digital stödintervention för unga omsorgsgivare (UO) utvecklats i samverkan med UO i sex europeiska länder;
 • Den stödinterventionen, ME-WE-modellen med tillhörande ME-WE-app, testats och utvärderats av UO i sex europeiska länder.

ME-WE-modellen presenteras, liksom de preliminära resultaten från svenska UO:s utvärderingar av interventionen och ME-WE-modellen erbjuds som en stödtjänst till intresserade verksamheter.

Beskrivning: ME-WE– Ett EU Horizon 2020 forsknings- och utvecklingsprojekt för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa

Rosita Brolin, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Bakgrund:

Var tionde ungdom i Europa och Sverige är Unga Omsorgsgivare (UO), vilket innebär att de ger stöd, hjälp eller vård till någon familjemedlem, vän eller annan närstående med funktionsnedsättning, sjukdom, psykisk ohälsa eller missbruk.

Omfattande omsorgsansvar ökar risken för:

 • Försämrad psykisk hälsa och välbefinnande;
 • Ojämlik hälsa under ungdomarnas livscykel;
 • Socialt utanförskap, högre skolfrånvaro och avhopp från utbildning.

ME-WE-projektets mål är att stärka UO:s (14-17 år) resiliens, bidra till förbättrad psykisk hälsa och välbefinnande, samt mildra negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer. Forskarteamet har:

 • Samlat och systematiserat kunskap om UO, deras behov och preferenser
 • I samverkan med UO och personal inom skola, socialtjänst och fritidsverksamhet, utvecklat ME-WE-modellen, en digital stödgruppsverksamhet med tillhörande app, ME-WE-appen
 • Tillsammans med UO i sex länder testat och utvärderat ME-WE-modellen.

Metod:

ME-WE-modellen är en vidareutveckling av DNA-V-modellen som bygger på Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Målet är att stärka resiliens, psykologisk flexibilitet, självkänsla och självförtroende hos UO. ME-WE-modellen är en stödgruppsinsats, med digitala eller fysiska gruppträffar vid sju tillfällen, samt en uppföljningsträff efter tre månader.

ME-WE-appen innehåller förutom komponenterna i stödgruppsövningarna en chatfunktion, filmer om UO, anpassad information om sjukdomar och funktionsnedsättningar, ungdomarnas rättigheter, vad det finns för hjälp och stöd att få och vad de kan göra i akuta situationer.

Under 2020 – 2021 har ME-WE-modellen med ME-WE-appen testats och utvärderats av UO i sex europeiska länder. Ungdomarna besvarade dessutom frågor om hur COVID-19-pandemin har påverkat deras omsorgssituation, hälsa och välbefinnande.

Resultat:

Preliminära resultat visar att ungdomarna upplevde ME-WE-träffarna som positiva, samt att de gav dem värdefulla verktyg i sitt dagliga liv.

Anknytning till artikel 24: Under föreläsningen kommer vi att beskriva ME-WE-modellen, inklusive appen och redogöra för:

 • Preliminära resultat av svenska UOs utvärderingar av ME-WE-modellen;
 • Hur COVID-19-pandemin har påverkat UOs omsorgssituation, hälsa, välbefinnande och delaktighet och hur ME-WE modellen kunnat stödjda dem;
 • Hur ME-WE-projektet värnar UOs rätt att, i enlighet med Barnkonventionens artikel 24, växa och utvecklas i ett sammanhang av fysiskt, emotionellt och socialt välbefinnande;
 • Hur ME-WE-projektet arbetar för att följa Barnkonventionens grundläggande princip 12 genom att låta UOs röster vara vägledande genom hela projektet i utvecklingen av ME-WE-modellen och ME-WE-appen;
 • Hur intresserade verksamheter kan integrera ME-WE-modellen i sin verksamhet och få utbildning och handledning från Nka, Linnéuniversitetet.