33 – Får man älska en förälder som har mördat?

Åldersövergripande arbete
Ida Storm Mukwana, Erikshjälpen, Line Fuchs, Räddningsmissionen, Madelein Kattel, BUFFF Sverige

Sammanfattning: 160 000 barn berörs årligen av att en förälder lagförs och samtidigt saknar ca 80 procent av Sveriges kommuner insatser för barn med frihetsberövad förälder. Vems ansvar är det att fråga barnet hur hen mår utifrån att hens förälder är i fängelse? På vilket sätt påverkas barns psykiska hälsa och välmående? Vad säger barnen själva och vad hoppas de på i framtiden?

Beskrivning: På detta seminarium vill vi belysa hur situationen generellt ser ut för barn med en frihetsberövad familjemedlem. På vilket sätt barn påverkas och hur deras rättigheter kränks, med utgångspunkt i barnkonventionens artikel 24 om barns rätt till hälsa. Vi vill redogöra för vad forskning säger och framför allt lyfta barns egna röster.

Barn med frihetsberövad förälder är en utsatt grupp. Forskning visar att dessa barn löper större risk än andra att drabbas av psykisk ohälsa, utanförskap och hamna i kriminalitet. Ändå är det en bortprioriterad målgrupp som alltför ofta faller mellan stolarna och vars rättigheter inte tillgodoses i Sverige. Var du bor i Sverige kan idag vara högst avgörande om du som barn erbjuds något stöd.

En kartläggning som Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen publicerade i december 2018 visar att stödet för barn med frihetsberövad förälder saknas i större delen av landet. Slutsatsen var att arbetet behöver stärkas och att det saknas såväl öronmärkta medel som kunskap i landets kommuner för att kunna tillgodose barnens behov. De aktuella stödinsatser som idag erbjuds av samhället kommer främst från den idéburna sektorn och är dessutom endast tillgänglig i fåtalet kommuner.

Barnrättsorganisationerna Erikshjälpen, Räddningsmissionen och BUFFF verkar tillsammans för att stärka möjligheten till stöd och engagemang för barn och familjer som har en familjemedlem som är eller har varit frihetsberövad. För att tillgodose dessa barns rätt till hälsa och utveckling vill vi se ett utökat och riktat stöd oavsett var i landet man bor.

Räddningsmissionens verksamhet Solrosen och BUFFF har över 20 års erfarenhet av att möta barn och föräldrar där det finns en frihetsberövad familjemedlem. Verksamheterna ser till hela barnet och familjen och ger stöd genom hela rättskedjan samt tiden efter frigivandet. Utgångspunkten är alltid barnets bästa och deras rättigheter.

Sverige behöver bli bättre på att lyssna på barn. Inte minst på de barn som lever i utsatthet med vuxna som brister eller inte finns närvarande. Många barn som har en frihetsberövad familjemedlem känner sorg, ilska, oro, skuld, skam och saknad. Ändå är det många barn som upplever att de inte blir sedda och lyssnade på. Detta kan vi inte acceptera. Under våren 2021 genomför vi därför en studie för att lyfta barns egna röster utifrån att de har en familjemedlem som är frihetsberövad. Med hjälp av barnens röster vill vi ge beslutsfattare bättre förståelse för hur rätt stöd och hjälp kan vända psykisk ohälsa till trygghet och framtidstro.

Anknytning till artikel 24: Utan riktat stöd och vuxna som lyssnar är barn med en frihetsberövad förälder i risk för psykisk ohälsa. Ändå är det en bortprioriterad målgrupp som alltför ofta faller mellan stolarna och vars grundläggande rätt till bästa möjliga hälsa i enlighet med artikel 24 inte tillgodoses. Med hjälp av barnens röster vill vi visa hur man med rätt stöd och hjälp kan vända psykisk ohälsa till trygghet och framtidstro.