43 – Snacka om livet – ett koncept för att främja existentiell hälsa

13-18
Pia-Lotta Bylund, Hanna Burnesson, PART – Preventivt arbete tillsammans

Sammanfattning: Snacka om livet (SOL) är ett utvecklingsarbete som syftar till att främja existentiell hälsa hos barn och unga.  Genom samskapande processer med ungdomar och professionella arbetar PART med att ta fram arbetssätt, metoder och material för att skapa förutsättningar för reflektion och samtal kring existentiella frågor på olika arenor där ungdomar finns.

Beskrivning: Existentiell hälsa har identifierats som en viktig resurs för att främja hälsa och därför borde barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa också inkludera de existentiella dimensionerna av hälsa. Trots detta är existentiell hälsa ett område som fortfarande är outforskat. SOL är en ansats att ta ett helhetsgrepp om detta område genom att arbeta brett och samverka med flera olika samhällsaktörer för att ta fram effektiva metoder och arbetssätt för att främja barn och ungas existentiella hälsa.

Den existentiella hälsan handlar om det förhållningssätt vi har till livet i stort och till den egna livssituationen. Det förhållningssättet påverkar hur vi tänker, känner och handlar i våra liv och har en avgörande betydelse vår upplevelse av hälsa och livskvalitet.  Den teoretiska utgångspunkten för utvecklingsarbetet i SOL är de dimensioner som WHO lyfter fram som centrala för existentiell hälsa, exempelvis mening i livet, hopp och känsla av sammanhang. Utifrån lärdomar från olika samskapande processer med ungdomar och professionella under förra året har PART tagit fram ett koncept för att främja existentiell hälsa som bygger på;

  • En modell som lyfter fram ett existentiellt perspektiv på hälsa, välmående och livskvalitet
  • Forum för reflektion och samtal kring existentiella frågor

Konceptet fungerar som ett ramverk som kan användas på olika sätt i olika verksamheter som möter barn och unga. En viktig funktion för konceptet är att vara utgångspunkt för att ta fram, testa och utvärdera nya arbetssätt, metoder och material för att främja barn och ungas existentiella hälsa. Genom att främja den existentiella hälsan tror vi att vi bidrar med en viktig pusselbit i arbetet för barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa.

Föreläsningen inleds med en sammanhangsmarkering där PART belyser de existentiella dimensionernas betydelse för barns rätt till hälsa med utgångspunkt från den forskning som finns på området.  Därefter berättar PART om sitt utvecklingsarbete, bland annat genom att dela med sig av de erfarenheter och lärdomar som hittills gjorts och lyfta goda exempel.

Anknytning till artikel 24: Utgångspunkten för SOL är att barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa även inkluderar den existentiella hälsodimensionen. En god existentiell hälsa rustar barn och unga för att klara av svårigheter och utmaningar. Pandemin gör att extra många barn är i risk för att utveckla psykisk ohälsa så det är viktigare än någonsin att ge barn och unga möjligheter att stärka sin existentiella hälsa och utveckla gynnsamma strategier för att hantera livet.