66 – Det är alltid okej att vara den man är!

Åldersövergripande arbete
Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen

Sammanfattning: Det saknas kunskap i Sverige om barn och unga transpersoners egna erfarenheter, tankar och perspektiv om sin situation och sina levnadsvillkor. Detsamma gäller barn och unga med intersexvariationer.

Beskrivning: Barnombudsmannen har sedan 2019 arbetat med ett regeringsuppdrag där barn och ungas egna erfarenheter av att vara ung transperson respektive barn och ungas erfarenheter av att leva med en intersexvariation har undersökts.

I arbetet med detta har Barnombudsmannen också undersökt vilka faktorer som varit stärkande och stödjande för barnen och ungdomarna i olika sammanhang, till exempel i skolan. Vid detta seminarium presenteras resultaten av det insamlade materialet.

Anknytning till artikel 24: Det finns flera studier som pekar på att hälsosituationen är sämre för gruppen unga hbtq-personer än gruppen unga i stort. Det finns också studier som pekar på att transpersoner är en särskilt utsatt grupp när det gäller utsatthet för kränkningar, diskriminering och våld. Många unga transpersoner mår bra, men det finns en överrepresentation av psykisk ohälsa, självskada och suicidalitet inom gruppen.