54 – Hållbar systematisk struktur för barnet bästa inom BUP Stockholm – ett inspirerande exempel

Åldersövergripande arbete
Janine Semius, Janine Semius, Barn- och ungdomspsykiatrin Stockholm

Sammanfattning: Inom BUP Stockholm har vi skapat en övergripande struktur för att säkerställa arbetet med barnrättsfrågor. I strukturen ingår systematiska flöden, inbyggda stödstrukturer, uppföljningsmetoder samt sätt att samla in unga patienters synpunkter. Målet med strukturen är att barnrättsperspektivet ska komma in i förändrings- och beslutsprocesser. Att unga patienter ska kunna få bästa uppnåeliga hälsa och utveckling utifrån deras rättigheter, att bli lyssnade på och att inte bli diskriminerade i någon aspekt.

Beskrivning: Goda förutsättningar är avgörande för att skapa hållbart systematisk arbete för barnrättsfrågor. Inom BUP har verksamhetschefen med ledningsgrupp gett barnrättsfrågorna tyngd vilket har gjort att området fått ett tydligt mandat, en uttrycklig plan och spridning inom BUP. Region Stockholms barnrättstrateg har skapat en övergripande struktur för barnrättsfrågor inom regionen och har funnits som vägledare i BUP:s arbete med barnrättsfrågor.

Vi tog fram ramverket Barns rättigheter, delaktighet och inflytande och i den beskrivs arbetet med barnrättsfrågor. Det finns minst ett barnrättsombud, som uppmärksammar barns bästa och barns rättigheter, i varje sektion inom BUP. Våra brukarinflytandesamordnare, BISAM, är också barnrättsombud och sammankallar till barnkonsekvensanalyser inom BUP.

BUP:s patientlöften är sammanlänkade med barnkonventionens artiklar. Patientlöftena består av sju värdeord som visar på patienternas möjligheter och rättigheter inom vården. Syftet är att patientlöftena ska öka unga patienters delaktighet i vården. Patientlöftena har tagits fram i samarbete med ledningen, BISAM, brukarrådet samt en referensgrupp med barn och unga.

BUP genomför regelbundet en patientenkätundersökning där unga patienter och deras vårdnadshavare tillfrågas om sina erfarenheter och upplevelser inom flera områden. Patientlöftena följs upp genom patientenkäten. Även vid verksamhetens arbete med riskronder och riskanalyser finns ett barnrätts- och delaktighetsperspektiv med.

För att följa upp arbetet som bedrivs inom ramen för barnkonventionen sammanställs en rapport en gång per år. Denna rapport utgår från barnets perspektiv och är som ett komplement till en verksamhetsberättelse.

Genom samarbete med våra intresseföreningar i vårt brukarråd vars uppgift är att bevaka patient- och närståendeperspektivet och stötta verksamheten i utvecklings- och förbättringsfrågor, och stärker vi på sikt unga patienters hälsa. Brukarrådet är en samverkan mellan BUP, Maria Ungdom och Stockholms centrum för ätstörningar samt intresseföreningar.

För att stärka barns röst håller BISAM patientforum regelbundet på heldygnsvårdens avdelningar. Där får unga patienter och deras vårdnadshavare tillfälle att berätta hur de tycker att vården är, ställa frågor och komma med förbättringsförslag. Deras synpunkter ingår som en del i ett systematiskt förbättringsarbete. BISAM, som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, psykiatrisk vård och återhämtning, möter unga patienter och kan påverka återhämning, minska stigma och öka känsla av hopp om att må bättre.

Anknytning till artikel 24: Vi behöver beakta att barn i utsatta situationer får sin rätt till bästa möjliga hälsa tillgodosedd. Unga patienter (och deras vårdnadshavare) inom heldygnsvård är i kris samt i ett utsatt läge därför har vi patientforum på avdelningarna som BISAM och enhetschefen håller i för att få reda på vad unga patienter tycker om vården och avdelningen; vad som är bra, vad som kan bli bätte och vad de saknar. Barnens synpunkter leder till förbättringar på avdelningen. Synpunkterna kan handla om t.ex.  bemötande, information, avdelningsstruktur och aktivteter på avdelningen. Minnesanteckningar med enhetschefens svar anslås på avdelningen. Vi har även forum för närstående (vårdnadshavare och syskon) på avdelningen.