B3 – Barnrättssnack: om papperslösa barns hälsa och levnadsvillkor

Åldersövergripande arbete
Sofie Prick, Röda Korset avdelning Vårdförmedling
Modererar samtalet gör Åsa Lundström Mattsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Klicka här för att ansluta till barnrättssnacket i Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88952064492

Sammanfattning: De papperslösa barn som vårdförmedlingen kommer i kontakt med lever ofta i fattigdom och har svårt att tillgodose sina grundläggande humanitära behov. Deras rätt till bästa uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa försvåras av de många riskfaktorer som präglar deras vardag. Hur kan vi skapa bättre levnadsvillkor för papperslösa barn och bättre förutsättningar för att tillgodose deras rätt till bästa uppnåeliga hälsa?

Beskrivning: Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa uppnåeliga hälsa fysiskt och psykiskt och alla barn är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Papperslösa barn lever i en stor utsatthet med fler riskfaktorer än många andra barn i Sverige. De riskerar att inte få sina grundläggande behov tillgodosedda vilket påverkar deras hälsa fysiskt och psykiskt och utveckling negativt på kort och lång sikt. Barnen lever ofta i fattigdom och har en svår boendesituation då de och föräldrarna saknar grundläggande rättigheter i samhället. Hur kan vi skapa bättre levnadsvillkor för papperslösa barn och bättre förutsättningar för att tillgodose deras rätt till bästa uppnåeliga hälsa?

I Sverige har papperslösa barn samma rätt till hälso- och sjukvård som folkbokförda barn. Men i praktiken är hindren många för att papperslösa barn ska kunna uppnå den hälsa de har rätt till. Papperslösa barnfamiljer saknar rätt till ekonomiskt bistånd. Inte ens för att undgå en akut nödsituation, till den som får avslag på sin asylansökan och/eller håller sig undan för att undgå utvisning. Papperslösa barn saknar också rätt till förskola vilket ytterligare kan påverka hela familjens hälsa och välmående.

Svenska Röda Korsets Vårdförmedling möter många papperslösa föräldrar som lever i Sverige med sina barn. Det blir för många föräldrar en kamp att leta upp civilsamhällets organisationer för att få mat till sin familj och vi vet att många dessutom har en osäker boendesituation. Pandemin har medfört en ännu svårare situation på arbetsmarknaden än tidigare vilket ytterligare försvårar papperslösa barnfamiljers ekonomiska situation. Forskning visar att barnfattigdom påverkar barns hälsoutveckling negativt.

Vårdförmedlingen ser att papperslösa personers livssituation är både svår och komplex och riskerar att utmynna i omfattande psykisk ohälsa. Vi vet att psykisk ohälsa hos föräldrar påverkar barnens hälsa negativt. Forskning gällande papperslösa vuxna personer visar på att den psykiska ohälsan är bred och detta är något vi också vill lyfta fram i en vidare diskussion. Då det påverkar barnen som riskerar att utveckla psyksik ohälsa till följd av sina föräldrar.

Vårdförmedlingen kan se att papperslösa barn riskerar att inte få sin rättigheter tillgodosedda på samma sätt som andra barn som lever i det svenska samhället. De riskerar på grund utav detta att inte uppnå bästa möjliga hälsa fysiskt och psykiskt.

Anknytning till artikel 24: Barn har rätt till bästa uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa och alla barn har samma värde och skall ha samma rättigheter. I detta barnrättssnack vill vi lyfta upp att de papperslösa barnen lever under svåra livsvillkor som påverkar deras hälsa fysiskt och psykiskt negativt på både kort och lång sikt. Om vi vill att de papperslösa barnen skall ha samma rättigheter som övriga barn behöver vi samtala om hur vi kan skapa bättre levnadsvillkor för de papperslösa barnen?