15 – Vill du? – att främja sexuell hälsa och motverka sexuella övergrepp i skolan

13-18
Pelle Ullholm, Kerstin Isaxon, RFSU

Sammanfattning: På senaste tiden har vi sett oro för ungas sexuella hälsa och för sexuella övergrepp inom gruppen. Det är en viktig fråga att lyfta, och något som vuxenvärlden och skolan behöver ta på allvar. Men hur gör vi det på bästa sätt? Ta del av forskning om ungas sexuella hälsa samt RFSU:s filmbaserade metodpaket Vill du? för att kunna möta unga på deras villkor i samtal om sexualitet, normer, relationer och ömsesidighet!

Beskrivning: Den senaste tiden har präglats av oro kring ungas sexuella hälsa och för sexuella övergrepp inom gruppen. Det är en viktig fråga, och något som vuxenvärlden och skolan behöver ta på allvar. Men hur gör vi det på bästa sätt?

I studier om ungas sexuell hälsa i Sverige kan vi se en delad bild över ungdomars situation – en tillvaro som präglas av såväl pirrighet, nyfikenhet, och positiva och trygga erfarenheter som utsatthet, oro och otillräckliga samtal från vuxenvärlden.

Relationer, normer, HBTQ och sexuell kommunikation är områden som unga vill ska ta större plats i sexualundervisningen. I en studie genomförd av RFSU 2019 framkommer att 89% av 16-29 åringar tycker att kommunikation är en viktig eller mycket viktig del av bra sex, samtidigt som hälften skulle vilja utveckla sin förmåga till sexuell kommunikation och tror att detta skulle få dem att må bättre. Det vanligaste svaret på om hur man lärt sig om kommunikation var av ”egen erfarenhet”, ”av partner och ex-partner” och “av kompisar”. Detta kan tolkas som att skola eller andra aktörer inte stöttat unga tillräckligt i den här frågan, som en kunskapsfråga och en del av sexualundervisningen.  Det blir också tydligt av att enbart 13% säger att de vet vart de kan vända sig för att få information om hur man kan kommunicera bättre. Det finns alltså en stark uppfattning om kommunikation som viktig och en samtidig stor efterfrågan att få prata mer om pratet –  hur möter vi den efterfrågan på bästa sätt?

Genom en kunskapsbaserad sexualundervisning, som inkluderar och möter unga personer i deras funderingar och tankar och som utgår från ett främjande perspektiv kan vi stärka sexuell hälsa, möta unga där de är och till och med motverka diskriminering och sexuella övergrepp. Ta del av forskning om ungas sexuella hälsa samt RFSU:s filmbaserade metodpaket Vill du? för att möta unga på deras villkor i samtal om sexualitet, normer, relationer och ömsesidighet!

Anknytning till artikel 24: Kunskapsbaserad och främjande sexualundervisning är en rättighet för alla barn, och en förutsättning för att kunna uppnå god hälsa. Genom att få kunskap om kropp, relationer, och rättigheter och möjlighet till reflektion om sexualitet, identitet, normer och jämlikhet/jämställdhet stärks unga personer i sin egenmakt och vuxenvärlden tar sitt ansvar i att motverka utanförskap, diskriminering och ohälsa.