24 – Handbok för barns delaktighet och inflytande

Åldersövergripande arbete
UNICEF Sverige
Då barns rätt till delaktighet är en så central del av barnkonventionen har UNICEF Sverige tagit fram en handbok kring barns rätt till delaktighet och inflytande. Syftet med handboken är att göra det lättare för vuxna att bidra till att fler barn inkluderas och blir lyssnade till i frågor som rör deras liv. Vuxna har ansvar och beslutanderätt för barn, men för att få rätt beslutsunderlag måste de inhämta barnets tankar och åsikter för att kunna fatta bäst beslut för barnet.

Handboken har en bred målgrupp och den är tänkt att vara till stöd för alla vuxna, men särskilt de vuxna som i sin profession arbetar med barn. Handboken ger ett teoretiskt ramverk kring värdet av att göra barn delaktiga samt belyser de utmaningar det kan innebära. Den ger också konkreta tips på hur barn kan göras delaktiga, lyfter fram riktlinjer och förhållningssätt kring val av metod samt hur genomförandet kan göras på ett tryggt och inkluderande sätt.

Vi kommer bland annat att bjuda på en kunnig panel som ger sina erfarenheter och reflektioner kring vikten av att göra barn delaktiga.
Moderator är Jenny Strömstedt, journalist och UNICEF ambassadör
Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige
Johanna Lundqvist, gruppchef, socialtjänsten i Nacka kommun
Yasmine Djelloul, LSU-representant för Sverige i FN
Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet (MFD)
Flaktrim Hani, Projektledare, Unga Örnar
Maria Hernroth, Hållbarhetschef Peab AB
Elever från Emanuelskolan, Sjöbo

Anknytning till artikel 24: Artikel 12 är en av grundprinciperna som både handlar om rätten att komma till tals men också rätten till information. Vilket är helt avgörande för att få sina rättigheter enligt artikel 24. Att barnet får bästa uppnåeliga hälsa utifrån det individuella barnet. Här kan vår handbok hjälpa till hur man säkerställer barnets bästa.