24 – Handbok för barns delaktighet och inflytande

Åldersövergripande arbete
Shanti Ingeström, Cecilia Åhl, Pernilla Baralt, UNICEF Sverige
Sammanfattning: Artikel 12 är central i arbetet med barnets bästa. UNICEFs handbok syftar att inspirera och ge läsaren argument till varför de ska göra barn delaktiga och ge dem inflytande. Vi kan i te bara jobba FÖR att barn ska få det bättre utan MED barn så vi skapar ett hållbart samhälle som passar alla. Barn måste tidigt få öva sig i vad som är deras röst. Det handlar även om den demokratiska fostran att barn tidigt får vara medskapande. För att barn ska få den bästa uppnåeliga hälsa måste vi ta in vad barnet säger. UNICEF Sverige kommer under maj 2021 genomföra en undersökning via U-report där vi frågar barn i Sverige om deras psykiska hälsa kopplat till pandemin. Detta kommer vi sedan att analysera med våra internationella undersökningar i samma fråga. Resultaten kommer vi att redovisa hösten 2021. Samt koppla till resultatet från vårt internationella hackathon som också kommer att handla om barns möjligheter till bästa uppnåeliga hälsa.

Beskrivning: UNICEF Sveriges senaste handbok för barns delaktighet och inflytande handlar om att vi måste ändra synen på barn. Vi kan inte se barn som föräldrars ägodel eller som en homogengrupp. För att barn ska få bästa uppnåeliga hälsa måste vi utgå ifrån det enskilda barnet. Vi menar inte att det är barn som bestämmer allt. Men vi behöver få in deras åsikter för att kunna få ett underlag inför att vi fattar beslut. Vår handbok har en bredmålgrupp. Målgruppen är egentligen alla vuxna som vill göra barn delaktiga, i stort i och smått. Att barn får känslan av medbestämmande är viktigt för deras självkänsla och lust till att vara en del av vårt demokratiska samhälle. UNICEF Sverige kommer under våren 2021 lansera vårt globala verktyg U-report där vi undersöker både på nationell och internationell nivå bland barn. Vi kommer att undersöka barns psykiska hälsa kopplat till pandemin under våren 2021 kopplat till vår enkät undersökning våren 2020. Vi vill även koppla till Agenda 2030 under vår föreläsning samt bidra till en folkrörelse kring att ändra synen på barn och att se barn som experter på sina liv.

Anknytning till artikel 24: Artikel 12 är en av grundprinciperna som både handlar om rätten att komma till tals men också rätten till information. Vilket är helt avgörande för att få sina rättigheter enligt artikel 24. Att barnet får bästa uppnåeliga hälsa utifrån det individuella barnet. Här kan vår handbok hjälpa till hur man säkerställer barnets bästa.