B6 – Barnrättssnack: Vilken kunskap och vilka strukturer krävs för att fler barn i familjer med missbruk nås av stöd?

Åldersövergripande arbete
Mona Örjes, Junis
Samtalet modereras av Sofia Lager Milton, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Klicka här för att ansluta till barnrättssnacket i Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84818740036

Sammanfattning: Barn i familjer med missbruksproblem löper mycket hög risk för fysisk och psykisk ohälsa och exempelvis att utsättas för våld. Trots det fick bara en procent av de drabbade barnen stöd 2020. Vilken kunskap och vilka strukturer krävs för att fler barn ska nås av stöd? Vem har ansvar?

Beskrivning: 15 procent av alla barn i Sverige har påverkats negativt av att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholproblem. Enligt Junis årliga undersökning av samtliga kommuner fick ungefär en procent av de drabbade barnen något stöd 2020 – trots att vi vet att dessa barn i mycket högre grad än andra drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, utsätts för våld och lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. Konsekvenserna drabbar barnen nu, och kan dessutom bli livslånga. Som vuxna riskerar de ätstörningar, psykisk ohälsa, eget missbruk och självmordsförsök i mycket högre utsträckning än andra.

Vuxnas missbruk och samhällets oförmåga att upptäcka drabbade barn och ge dem stöd är allvarliga hinder för att barn ska få sina grundläggande behov tillgodosedda och kunna åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa, rättigheter enligt artikel 24 i barnkonventionen.

Vilken kunskap och vilka strukturer krävs för att fler barn ska nås av stöd? Vem har ansvar?

Anknytning till artikel 24: Vuxnas missbruk och samhällets oförmåga att upptäcka drabbade barn och ge dem stöd är allvarliga hinder för att barn ska få sina grundläggande behov tillgodosedda och kunna åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa, rättigheter enligt artikel 24 i barnkonventionen.