11 – Varannan Vecka

Åldersövergripande arbete
Malin Bergström, Karolinska institutet, Linda Ljunggren Syding, Varannan Vecka

Sammanfattning: Varje år är ca 65 000 barn med om att deras föräldrar separerar. Offentliga stödåtgärder erbjuds föräldrar genom samarbetssamtal, familjerådgivning eller domstolstvister. Inget eget stöd erbjuds barnen till normalproblematiska föräldrar. Varannan Vecka är ”barnombudstjänsten” som förebygger konflikter mellan föräldrar, stöttar barnen och låter dem komma till tals. När skilsmässorna och tvisterna om barnen ökar behövs nya verktyg som tillvaratar barnens bästa och behov genom separationen.

Beskrivning: Barnpsykologen och docenten Malin Bergström har under många år forskat kring hur barn påverkas av separationer och växelvis boende. Forskningen visar att barnens långsiktiga välmående generellt är avhängigt föräldrarnas konfliktnivå, deras förmåga att kommunicera och samarbeta för barnets bästa. Utifrån Malin Bergströms forskning, Linda Ljunggren Sydings erfarenheter som familjerättsjurist och teknisk innovation har verktyget Varannan Vecka utvecklats för att bidra till ökad social hållbarhet hos barn i delat boende.

Barn i separation behöver uppmärksamhet, stöd och hjälp även i de familjer där det inte förekommer våld, missbruk eller andra uppenbart allvarliga hot mot barnens hälsa. Normalproblematiska föräldrar mår ofta mycket dåligt under separationen och har p g a sin egen kris ofta svårt att fullt ut tillgodose barnens bästa eller behov utifrån deras psykiska välmående. Besluten och frågorna kring barnen tenderar att infekteras och smittas med konflikter som härstammar från föräldrarnas kärleksrelation. Detta blir synligt inte minst genom att fler föräldrar söker hjälp via samarbetssamtal och barntvisterna i domstol fortsätter att öka. När nu också obligatoriska informationssamtal tycks bli verklighet från den 1 januari 2022 behöver forskare, socionomer, jurister och rättsväsendet tillsammans kraftsamla för att tillvarata barnens rättigheter och uppmärksamma deras behov och rätt att komma till tals i separationer.

Varannan Vecka-verktyget styr föräldrars fokus till barnens behov och bästa och underlättar samarbetet och kommunikationen mellan föräldrarna när det är kämpigt i familjen. Verktyget stärker också långsiktigt föräldrarelationen i syfte att barnen ska växa upp i ett tryggt föräldraskap efter en separation.

I verktyget finns ett kunskapsbibliotek för både barn och föräldrar, möjlighet att prata med rådgivare som utifrån barnens bästa vägleder föräldrar (barnombud eller medlare), verktyg som underlättar familjens kommunikation, samarbete, informationsutbyte och planering om barnen. När juridiken berättar vad som gäller och forskningen visar vad som generellt blir bäst för barnen, krävs det också konkreta verktyg som i vardagen hjälper både barn och föräldrar att förstå hur utmaningarna ska hanteras och lösas utifrån barnens bästa.

Under föreläsningen kommer Malin Bergström och Linda Ljunggren Syding prata om forskning kring barnens bästa i separation och hur verktyget Varannan Vecka kan förebygga eller minska konflikter mellan normalproblematiska föräldrar för att öka barnens kort- och långsiktiga välmående i familjekrisen. Verktyget kan också användas av socionomer, jurister och familjerådgivare för att effektivisera det egna rådgivningsarbetet, öka den egna tillgängligheten och därigenom kunna hjälpa fler barn och föräldrar genom separationen.

Anknytning till artikel 24: Separationer kan kort- och långsiktigt äventyra barnens trygghet, hälsa, förmåga till sunda relationer och rätten till båda sina föräldrar. Varannan Vecka fungerar som ett konkret verktyg för föräldrar, socionomer, jurister och inte minst barnen själva, att tillvarata barnens bästa, liv och utveckling samt barnets rätt att bli lyssnad på. Ju fler som använder verktyget desto fler barn kan växa upp med rätten till bästa möjliga hälsa tillgodosedd också vid separationer.