Program 2022

Här kommer vi löpande presentera programmet för Barnrättsdagarna 2022

Via knappen nedan kan du ladda ner och skriva ut den senaste versionen av programmet som pdf

Ladda ner det fysiska programmet som utskriftsvänlig pdf

Ladda ner det digitala programmet som utskriftsvänlig pdf

Dag 1: 24 maj

09:00

Film med barn och unga i skyddat boende

Läs mer
09:05

Landshövdingen i Värmland inviger Barnrättsdagarna

Läs mer
09:15

Välkommen och inledning

  • Cecilia Sjölander
Läs mer
09:25

Socialminister Lena Hallengren

Läs mer
09:35

I en annan klass : Ett reportage om skillnaderna i den svenska skolan

Läs mer
10:00

Höga skolresultat – om högstadieelevers villkor, föreställningar och praktiker

Läs mer
10:30

Kaffepaus

Läs mer
10:35

Pitch plan 3: Hur kan man samarbeta med Stiftelsen Allmänna Barnhuset i en kommun eller region

Läs mer
10:45

Pitch plan 3: Hitta nycklar till ett aktivt lärande!

Läs mer

Pitch plan 4: Hälsa, Delaktighet och Lärande: en hållbar metod för hela skolan att jobba hälsofrämjande

Läs mer
10:50

Varje barns rätt till en trygg arbetsmiljö

  • Cecilia Sjölander
Läs mer
11:10

Så ser barnens digitala liv ut

Läs mer
11:40

Lunch och tid för utställare

Läs mer
12:20

Pitch plan 3: Hur kan vi ge barn och unga koll på soc?

Läs mer
12:30

Pitch plan 4: 10 GODA VANOR KARLSTAD- hållbar hälsa och inlärning 

Läs mer
12:40

Pitch plan 4: Space Secrets – ett digitalt spel för barn att lära om våld i hemmet och vägar till stöd

Läs mer

Pitch plan 3: Jurister för barnkonventionen – stärker barns rättigheter och minskar konflikter mellan föräldrar

Läs mer
13:00

1a Barnkonsekvensanalyser och barnets bästa i fokus

Läs mer

1d Verktyg för att informera om hedersrelaterat våld, sexualitet och hälsa

Läs mer

1g Våld mot barn, rätten till information och insatser

Läs mer

1c Barn i skyddat boende

Läs mer

1e Insatser för placerade barn och barn som anhöriga

Läs mer

1h Rätten till utbildning för barn i samhällsvård med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Läs mer

1b Barns rätt till information och delaktighet i förskola och skola

Läs mer

1f Likvärdig skola och utbildning för alla

Läs mer
14:00

Paus och förflyttning

Läs mer
14:15

2b Delaktighet och inflytande för unga

Läs mer

2c Rätten till information och utbildning – ur ett myndighetsperspektiv

Läs mer

2f Sexuella övergrepp och porr

Läs mer

2g Vikten av det digitala för barn och vårdnadshavare

Läs mer

2d Vad får/vill barn veta efter inträffat självmord och i vårdnadstvister?

Läs mer

2h Workshop: Ingen frågar oss! – Om delaktighet för unga med IF

Läs mer

2a Samverkan för minskad skolfrånvaro

Läs mer

2e Brottsförebyggande och våld

Läs mer
15:15

Kaffepaus

Läs mer
15:20

Pitch plan 3: Fullföljda studier genom trygghet och studiero, barns rätt – vuxnas ansvar

Läs mer

Pitch plan 4: Agera Alltid – En kunskapsbank mot mobbning

Läs mer
15:30

Pitch plan 3: Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, CBU, vid Karlstads universitet – vad är det?

Läs mer

Pitch plan 4: Hur skolan kan stärka utbildningen om barns rättigheter

Läs mer
15:45

Blir det nån skillnad – eller säger vi det här helt i onödan? Barnombudsmannens årsrapport 2022

Läs mer
16:15

Panelsamtal om stödjande insatser för barn i social utsatthet

  • Cecilia Sjölander
Läs mer
16:45

Aktivitetspaus

Läs mer
16:55

Ur dimman

Läs mer
17:30

Mingel bland utställarna

Läs mer
18:30

Middag med mingel

  • Anne Marie Brodén
Läs mer

Dag 2: 25 maj

08:30

Inledning

Läs mer
08:35

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Läs mer
08:55

Rätten till en likvärdig utbildning för alla

Läs mer
09:25

Aktivitetspaus

Läs mer
09:35

Ungas röst

Läs mer
10:05

I spåren av pandemin – hur hanterar och garanterar vi varje barns rätt till en god utbildning?

Läs mer
10:35

Kaffepaus

Läs mer
10:40

Pitch plan 3: Informationsbroschyr till barn som följer med till skyddat boende

Läs mer

Pitch plan 4: LÖSA! en barnbra metod

Läs mer
10:50

Pitch plan 4: Stöd för att barnrättsintegrera verksamheten

Läs mer

Pitch plan 3: Jurister för barnkonventionen – stärker barns rättigheter och minskar konflikter mellan föräldrar

Läs mer
11:00

3a En skola för alla på egna villkor

Läs mer

3c Två vinklar på SOFIA studien

Läs mer

3g Unga och deras medieanvändning

Läs mer

3b Pedagogik i förskolan och vikten av lek

Läs mer

3d Barn som anhöriga och utsatthet för våld

Läs mer

3h Workshop: Barnlitteratur -en möjlighet att göra våld pratbart

Läs mer

3f Språkets betydelse för barns utveckling

Läs mer

3e Skola för familjehemsplacerade barn

Läs mer
12:00

Lunch och tid för utställare

Läs mer
12:35

Pitch plan 4: Verktyg för att förbereda elever för ett aktivt samhällsmedborgarskap

Läs mer
12:45

Pitch plan 3: SiS skolmiljö

Läs mer
13:00

4a Små barn inom BHV

Läs mer

4f Delaktighet i SIP och problematisk skolfrånvaro

Läs mer

4g Ungdomars rätt till information och utbildning

Läs mer

4c En inkluderande skola

Läs mer

4b Vikten av läsandet

Läs mer

4h Workshop: Främja barns psykiska hälsa – Göra svåra känslor pratbara och hanterbara

Läs mer

4d Föräldrastöd och familjestöd

Läs mer

4e Familjehemsplacerade barn

Läs mer
14:00

Paus och förflyttning

Läs mer
14:15

Hur kan man prata om demokrati, hot och hat på nätet, fake-news, kritiskt tänkande och källkritik

Läs mer
14:45

Avslutning

Läs mer
15:00

Kaffe to-go serveras

Läs mer
15:10

Besök på Sandgrund med Lars Lerin för de som önskar

Läs mer

Programmet är under uppbyggnad och kan komma att förändras