Pitch plan 3: Fullföljda studier genom trygghet och studiero, barns rätt – vuxnas ansvar

Åldersövergripande arbete

  1. Barn i otrygga miljöer

Susanne Sandgren, Skaraborgs kommunalförbund

Sammanfattning: Barn och elever har rätt till en lek- och lärmiljö som kännetecknas av trygghet och studiero. Hur kan vi vuxna på ett framgångsrikt sätt skapa förutsättningar för detta? Välkomna att ta del av resultat, erfarenheter och konkreta exempel från det Skaraborgsgemensamma arbetet med ”Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero”. Utbildningskonceptet är baserat på forskning av Hélène Jenvén (fil dr i pedagogik).

Beskrivning: Skolinspektionen lyfter att det är en utmaning att upprätthålla trygghet och studiero i skolan. Mycket tid och kraft går åt till att bemöta ordningsstörningar och mindre till att förebygga att de uppstår. I Utbildningsdepartementets PM Nationell plan för trygghet och studiero, som kan ses som ett utkast till ny lagstiftning, framgår att skolornas arbete behöver stärkas genom en tydligare styrning, mer förebyggande arbete samt en ökad kunskap till personal att agera i svåra situationer. Syftet med förslagen i detta PM är att öka systematiken och kvalitén i arbetet med trygghet och studiero. I förlängningen kan det vara avgörande för att ge varje elev chansen att gå ut grundskolan och gymnasiet med godkända betyg.

I Skaraborg har Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero tagits fram. Konceptet erbjuder teoretiska och praktiska verktyg till kommuner och skolor. Utbildningskonceptet är baserat på forskning av Hélène Jenvén (fil dr i pedagogik) och Skolverkets framgångsfaktorer för att förebygga och åtgärda mobbning. Det sätter fokus på elevens delaktighet och det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet för att skapa lärmiljöer som präglas av arbetsro och nolltolerans mot kränkningar. Konceptet betonar vikten av att hela organisationen – skolpersonal, rektor och huvudman – är involverade i arbetet.

Ett flertal kommuner i Skaraborg deltar i arbetet genom att anpassa och utveckla konceptet efter sina behov och förutsättningar. I den delregionala samverkan sker erfarenhetsutbyte och dialog kring exempel från arbetet på lokal nivå. På så sätt är vetenskapen och de erfarenheter som beprövas i praktiken tätt sammankopplade.

Arbetet med Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero är en del av Kraftsamling fullföljda studier, en av fyra tvärsektoriella kraftsamlingar i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi. Kraftsamlingens fokus är stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete kring barn och ungas uppväxtvillkor och förutsättningar för att fullfölja sina studier. Nio kommuner i Skaraborg, Naturbruksförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och Klara Teoretiska Gymnasium har hittills deltagit i satsningen.

För mer information:
Hemsida: https://www.skaraborg.se/Var-verksamhet1/social-hallbarhetfolkhalsa/trygghet-studiero/
Kort informationsfilm, https://youtu.be/b16LQsWw5cI

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Seminariet knyter direkt an till barnkonventionens:
artikel 12:
Barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad – bland annat genom att barn involveras i kartläggningsarbetet, deras röster är utgångspunkt för fortsatt arbete

artikel 13:
Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter – syftet med utbildningskonceptet är just att skapa en lek- och lärmiljö där alla barn ska känna att de är med i gemenskapen och respekterar andra.

artikel 28:
Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig
för alla – arbetet är en del av Skaraborgs samlade arbete med att främja fullföljda studier.