Pitch plan 4: Verktyg för att förbereda elever för ett aktivt samhällsmedborgarskap

13-18

  1. Barn i otrygga miljöer

Charlotta Granath, Svenska Lottakåren

Sammanfattning: Skolan har en uppgift att förbereda elever för ett framtida liv som aktiva samhällsmedborgare. Charlotta Granath, förstelärare i demokrati- och värdegrundsfrågor, ger exempel på hur skolan kan ge eleven kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter så att eleven kan vara en aktiv samhällsmedborgare. Skolans demokratiuppdrag är av största vikt för att tidigt ge kunskap och möjlighet att testa på att aktivt göra demokrati.

Beskrivning: Utbildningen i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Att ge kunskaper och värderingar som möjliggör ett aktivt samhällsdeltagande är både ett uppdrag gentemot varje enskild elev men är också ett samhällsuppdrag i stort.

Regeringen säger i ”Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara” att den svenska demokratin står på en stark grund och att de grundläggande fri- och rättigheterna har en stabil förankring i befolkningen. Samtidigt ser regeringen att det finns utmaningar för demokratin vilket gör att demokratin inte kan tas för given.

Runt om i världen finns demokratier som försvagas och utmanas. Utmaningarna finns även i Sverige. Ojämlikt deltagande, desinformation och propaganda, hot mot opinionsbildare och mer aktiva antidemokratiska aktörer är några av de utmaningar den svenska demokratin står inför.

Vi behöver alla hjälpas åt att bidra till att barn blir aktiva samhällsmedborgare och Charlotta Granath ger under föreläsningen tips på hur vi kan gå till väga.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Föreläsningen ger information och tips på hur skolan kan arbeta med de frågor som lyfts i artikel 29. Koppling görs till barnets möjlighet att utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, men även hur demokratiarbetet hjälper till att ge barnen verktyg för att förbereda dem för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle.