1g Våld mot barn, rätten till information och insatser

Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar – mycket behöver förbättras för att förebygga våld mot barn

Åldersövergripande arbete

  1. Barn och unga som är utsatta för våld och övergrepp av olika slag

Moa Mannheimer1 Marie Nyman1

1 Socialstyrelsen

Sammanfattning: Socialstyrelsen har utrett 26 fall av dödligt eller försök till dödligt våld mot barn och identifierat ett 20-tal brister i samhällets skyddsnät. Detta seminarium redovisar resultaten av utredningarna samt en diskussion kring hur samhället bättre kan förebygga att barn far illa och hur ett stärkt barnperspektiv, barns delaktighet och barns rätt till information är centralt i att ge barn rätt insatser till barn inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Beskrivning: Detta seminarium utgår från Socialstyrelsens rapport ”Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018-2021” där Socialstyrelsen har utrett 26 fall av dödligt våld eller försök till dödligt våld mot barn. Syftet med utredningarna är att identifiera brister i samhällets skyddsnät och att ge regeringen underlag för åtgärder för att förebygga att barn far illa och att vuxna utsätts för våld av närstående eller tidigare närstående.

I rapporten beskrivs ett stort antal brister i samhällets insatser som identifierats i utredningarna. Slutsatsen är att samhällsaktörerna behöver göra mer för att förebygga denna typ av allvarliga brott och att mycket kan göras inom ramen för befintlig lagstiftning. Men det behövs ett mer aktivt, skyndsamt och samordnat agerande från berörda samhällsaktörer vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa eller utsätts för våld med barnets bästa i fokus.

Under seminariet redovisas de brister som identifierats i samhällets insatser gällande barn och förslag på åtgärder som kan behövas. Fokus ligger på brister i barnperspektiv och hur barns behov i insatser som rör barnet och dess familj inte tillgodoses. Avslutningsvis diskuteras vilka åtgärder som behövs bla utifrån barns rätt till information och ökad delaktighet i samhällets insatser.

Barnfridsbrottet och barns rätt till information i en skolkontext

Åldersövergripande arbete

  1. Barn och unga som är utsatta för våld och övergrepp av olika slag

Hanna Antonsson1 Mikaela Magnusson1, Sandra Skoog1

1 Barnafrid, Linköpings universitet

Sammanfattning: Skolan[1] är en viktig arena för att informera barn om det nya barnfridsbrottet som infördes den 1 juli 2021 men också en viktig plattform för att fånga upp barn som är utsatta för olika brott. Detta förutsätter kunskap bland skolans personal i syfte att förstärka barnens rätt till information och rätt att uttrycka sin mening.
[1] Ordet skola används i vid bemärkelse och omfattar alla skolformer samt förskola.

Beskrivning: Barnfridsbrottet innebär att barn som bevittnar (ser eller hör) våldsbrott mellan närstående får starkare straffrättsligt skydd då det är straffbart att utsätta barn för att bevittna vissa typer av brott. Kunskap behöver spridas till barn om det nya brottet och var de kan vända sig om de är utsatta. Skolan behöver få ökad kunskap om brottet och träna på hur de ska agera i de fall de blir del av samverkan med till exempel Barnahus. Fokus ligger på det förebyggande arbetet för att barnen ska kunna bilda sig egna uppfattningar om brottet. Samverkan mellan skola, polis, rättsväsende, socialtjänst och Barnahus är ett viktigt led i arbetet.

Vad är barnfridsbrottet?
Vi föreslår en föreläsning om barnfridsbrottet som kombineras med efterföljande workshop. Föreläsningen ges av fil. doktor Mikaela Magnussson, forskare vid Göteborgs universitet och utredare vid Barnafrid, Linköpings Universitet.

Hur kan informationen om brottet föras fram till elever i skolan?
Vi diskuterar hur skolan kan öka sin kunskap om barnfridsbrottet för att kunna informera barnen om det på ett åldersanpassat sätt. Också samverkan mellan olika aktörer ska diskuteras, men också hur skolpersonal bör agera i enskilda fall vid misstanke om brott.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Anknytning till Barnkonventionens artikel 12
Föreläsningen och workshopen knyter genom barnfridsbrottet och information om det an till artikel 12 där barnen ska bilda sina egna åsikter och få rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnet ska i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom en företrädare eller lämpligt organ, och på ett sätt som är förenligt med nationella procedurregler.