3d Barn som anhöriga och utsatthet för våld

Stor risk för allvarlig barnmisshandel och multiutsatthet i familjer där föräldrar missbrukar alkohol eller andra droger

Åldersövergripande arbete

  1. Barn och unga som är utsatta för våld och övergrepp av olika slag

Carolina Jernbro, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Karlstads universitet

Sammanfattning: Att växa upp med föräldrar som missbrukar alkohol och andra droger och att bli utsatt för våld kan påverka barns utveckling och skolgång negativt.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har genomfört en kartläggning av våld mot barn i Sverige år 2016 inkluderande 4741 elever som den aktuella studien utgår från.

I denna föreläsning kommer nya resultat presenteras som undersökt allvarlighetsgraden av barnmisshandel bland barn/ungdomar som rapporterar att föräldrarna missbrukar alkohol och/eller narkotika.

Beskrivning: För att barn ska ha goda förutsättningar för att utvecklas behöver de omvårdnad, kärlek och trygghet. Att växa upp med föräldrar som missbrukar alkohol och andra droger och att bli utsatt för våld kan påverka barns utveckling och skolgång negativt. Dessutom har barn som anhöriga rätt till information, råd och stöd.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av våld mot barn i Sverige år 2016 som den aktuella studien utgår från. Studien är en nationellt representativ elevenkätsundersökning genomförd i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet under senhösten 2016. Totat 4 741 elever från 142 skolor runt om i Sverige har svarat på frågor om utsatthet för olika former av våld under hela uppväxten.

I denna föreläsning kommer nya resultat presenteras som undersökt allvarlighetsgraden av barnmisshandel bland barn/ungdomar som rapporterar att föräldrarna missbrukar alkohol och/eller narkotika. Forskningsfrågorna inkluderar:
-Andel ungdomar som rapporterar att föräldrarna missbrukar alkohol och/eller narkotika
-Sambandet mellan föräldrars missbruk och olika typer av barnmisshandel
-Sambandet mellan föräldrars missbruk och misshandelns allvarlighetsgrad inklusive multiutsatthet

Studien visar att ungefär tio procent av barn lever med vuxna med alkohol- eller andra drogproblem. Föräldrars alkohol- eller annat drogmissbruk, rapporterat av ungdomarna, hade ett signifikant samband med alla typer av barnmisshandel. Det fanns en särskilt ökad risk för allvarlig barnmisshandel, inklusive att bevittna återkommande fysiskt våld i nära relationer och multiutsatthet  i familjer där föräldrar missbrukar alkohol- och/eller andra droger jämfört med familjer utan dessa problem. Resultaten framhåller vikten av förebyggande åtgärder, såsom tidig upptäckt av alkohol eller annat drogmissbruk bland föräldrar. Yrkesverksamma som arbetar med barn eller med missbrukande föräldrar behöver identifiera, informera och stödja dessa barn.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Studien anknyter till artikel 28 då barn som är utsatta för våld eller barn som anhöriga till föräldrar med missbruksproblematik har minskade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning och att klara av sin skolgång. Detta kommer att lyftas i presentationen. Barn som anhöriga har också rätt till information, råd och stöd.

BRA-samtal med barn när de är anhöriga för att stärka deras rätt till information och utbildning

Åldersövergripande arbete

  1. Barn som anhöriga (föräldrar med missbruk, psyk, allvarlig sjukdom, funktionsnedsättning etc)

Åsa Lundström Mattsson och Bonnie Friedh, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Sammanfattning: Föreläsningen kommer ta upp de risker forskning visat att barn kan utsättas för när de är anhöriga till föräldrar med allvarlig sjukdom, missbruk, psykiska problem eller när en förälder dör. En allvarlig risk är när barns rätt till skola, fritid lek och vila hotas. I dag vet vi att flera riskfaktorer kan undanröjas om barn uppmärksammas, får information och vid behov stöd. Genom dialog med barnet kan riskfaktorer upptäckas och friskfaktorer stärkas.

Beskrivning: BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information och stöd. Syftet är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme genom att möjliggöra för barnet att få komma till och uttrycka sina behov. Det kan bland annat innebära tidigt upptäckt av barn vars rätt till skola och fritid påverkas negativt. På lång sikt är målsättningen att stärka barnets utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. 

Under föreläsningen kommer vi att exempel på hur det kan det kan påverka barnets skolgång och fritid att växa upp i en familj med missbruk och psykisk ohälsa. BRA-samtal kan ge möjlighet att tidigt upptäcka barn som på olika sätt är i risk för att stärka skyddsfaktorer som att få stöd i skolarbetet, vänner och möjighet att prata om sin oro.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Under föreläsningen kommer vi berätta om hur erbjudandet om BRA-samtal med barn och föräldrar och i presenteras utifrån ett rättighetsperspektiv. Det sker genom att ta upp barnets rätt till

– information, råd och stöd  (artikel 13, artikel 2, HSL 5 kap 7§)
– att må bra (artikel 6, 19, SoL 5 kap 1§)
– skola, fritid och vila (artikel 28, 31)
– att säga sina åsikter och blir lyssnad på (artikel 12)