Pitch plan 3: Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, CBU, vid Karlstads universitet – vad är det?

Åldersövergripande arbete

  1. Barn med psykisk ohälsa

Gisela Priebe, Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, CBU, vid Karlstads universitet

Sammanfattning: Det nystartade Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, CBU, vid Karlstads universitet presenteras här. Vad gör vi på centret och vilka är vi? Vilka studier görs för närvarande? Hur kan en få veta mer om centret och forskningen där?

Beskrivning: Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, CBU, vid Karlstads universitet är en flervetenskaplig forskningsmiljö, med kompetenser från psykologi, socialt arbete, folkhälsovetenskap, omvårdnad och pedagogik. Forskningen avser barn och unga från födseln till 20-årsåldern.

Vi vill genom forskningen bidra till att barn och unga får en bra start i livet med stöd från både familj och samhälle. Vi vill medverka till att barn och unga ska få tillgång till kunskapsbaserad prevention, interventioner och behandlingar.

Forskningen rör förekomsten av olika faktorer relaterade till barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, risk- och skyddsfaktorer. CBU arbetar också med utvärdering av interventioner för barn, unga och deras familjer som är i behov av stöd. Forskningen är inriktad på tillämpning i praktiken och sker ofta i samverkan med till exempel skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Vi vill lyfta vikten av barns och ungas delaktighet och rättigheter, såväl i forskningen som i insatser för dem.

Presentationen ger exempel på forskningsprojekten som för närvarande pågår vid CBU. Centret startade år 2021 och närmare information finns på www.kau.se/cbu.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Vår forskning handlar till exempel om särbegåvade barns rätt till anpassad utbildning för att utveckla sin fulla potential (art.29), om barn som får stöd i skolan eller om skolans orosanmälningar till socialtjänsten (art.28). – Barns yttrandefrihet och rätt att uttrycka sin mening (art. 12 och 13) är viktiga i forskning med barn. Ett av våra projekt fokuserar på etiska aspekter i forskning med barn som upplevt våld och övergrepp.