Pitch plan 4: Hur skolan kan stärka utbildningen om barns rättigheter

6-12

  1. Barn i otrygga miljöer

Andreas Hallman och Bitte Arrehn, Erikshjälpen

Sammanfattning: I grundskolans läroplan ingår undervisning om barnkonventionen. I över två år har dessutom konventionen gällt som svensk lag. Trots detta finns det fortfarande stor kunskapsbrist gällande barnrätt och tillämpning av barnkonventionen. Hur ger vi barn i grundskolan en chans att på riktigt förstå sina rättigheter? Vad säger barnen själva? Och hur kan de själva vara delaktiga i sitt lärande och sprida kunskapen vidare till andra?

Beskrivning: I seminariet vill vi dela modeller och konkreta verktyg på hur man kontinuerligt kan jobba med barnrättsfrågor i skolan. Alla barn behöver kunskapen, oavsett förhållanden. Vi vill visa på lärande exempel av barnen själva då de genomför aktiviteter med syfte att öka sina och andra barns kunskap om mänskliga rättigheter och för att förändra barns livsvillkor. Allt för att barn ska kunna vara egna rättighetsbärare med möjlighet till påverkan och förändring.

Rafiki är ett informations- och utbildningsprogram från Erikshjälpen som riktar sig till barn i låg- och mellanstadieåldern. Fokus är barns rättigheter och de globala målen. I klassrummet möts barn från Sverige och andra länder. Rafiki visar på både olikheter och likheter mellan hur vi lever i Sverige och hur barn har det i andra länder. Syftet är att synliggöra alla barns lika värde, att skapa intresse och förståelse.

Genom Rafiki vill Erikshjälpen stärka skolan i deras uppdrag att lära barnen om deras rättigheter i enlighet med artikel 29. Med hjälp av berättelser från barn i alla världens hörn gör vi material för elever i grundskolan. Tillsammans med elever och pedagoger har vi utvecklat metoder för att undervisa om barns rättigheter. Rafiki utbildar pedagoger i konkreta metoder och visar hur man systematiskt kan implementera undervisning om barnkonventionen i skolans årsplan.

När Erikshjälpen frågar barn i årskurs 6 varför det är viktigt att känna till sina rättigheter är de alla eniga. De säger att om man inte känner till barns rättigheter så vet man inte vad som gäller för en själv och andra. Om man inte känner till sina rättigheter kan man inte heller säga ifrån när ens egna eller någon annans rättigheter kränks.
– Om fler människor känner till rättigheterna, så kan fler göra en förändring för barnets bästa, säger Joel.

För att kunskaperna om barns rättigheter, hos såväl vuxna som barn, ska öka så krävs permanenta strategiska informations- och kunskapshöjande insatser. Skolan är den plats där barnen främst får del av kunskapen och pedagoger behöver stärkas i sitt uppdrag att utbilda i detta.
– Med fördjupad kunskap och fler verktyg blir det mer självklart att lyfta fram rättigheterna i den dagliga undervisningen, säger en pedagog som deltagit i Rafikis pedagogutbildning.

Med kunskap om sina rättigheter kan barn vara med och förändra världen för sig och för andra!

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Seminariet visar metoder så att skolan på ett tydligt sätt kan ge alla barn möjlighet att lära sig om sina rättigheter. Metoderna bygger på att barn uttrycker sig och är delaktiga i sitt lärande. Barn får del av information från andra barn och får i sin tur skapa material för andra. Allt för att barn ska kunna vara egna rättighetsbärare med möjlighet till påverkan och förändring.