4h Workshop: Främja barns psykiska hälsa – Göra svåra känslor pratbara och hanterbara

6-12

  1. Barn med psykisk ohälsa

Anna Köhler och Hanna Thermaenius, Rädda Barnen

Sammanfattning: Alla barn har rätt till kunskap om psykisk hälsa. Rädda Barnen har tagit fram olika material för att på ett pedagogiskt, lättillgängligt och lekfullt vis hjälpa barn att hitta information, stöd och ökad förståelse. I en workshop bekantar vi oss med den nyuppdaterade appen Safe Place samt ett nyproducerat pedagogiskt material som båda syftar till att ge barn redskap och kunskap inom fältet för psykisk hälsa.

Beskrivning: Rädda Barnen möter genom sitt arbete i Sverige många barn som varit med om svåra livshändelser eller lever under svåra livsvillkor. Fokus för vårt arbete är barn utsatta för våld, barn med erfarenhet av migration och barn som lever i socioekonomisk utsatthet. På många olika vis arbetar vi enligt visionen att göra Barnkonventionen verklig för varje barn.

Med detta som utgångspunkt har vi de senaste åren fokuserar specifikt på vad som kan stärka barns psykiska hälsa. Till stor del handlar det om rätten till trygga uppväxtvillkor så som tillgång till stödjande vuxna, trygg boendemiljö, bra förskola och skola och tillgång till fritidsaktiviteter. Men psykisk hälsa handlar även om att kunna känna igen sina känslor, kunna dela med andra hur vi mår. Det handlar både om att kunna förstå mer om vad som händer vid starka känslor och veta hur vi kan göra om något känns jobbigt, men även veta vad vi kan göra er av som känns bra.

Rädda Barnen har under våren tagit fram ett pedagogiskt material som kan användas såväl i skolor och på fritidaktivetter som inom vård och socialtjänst. Syfte med materialet är att ge skolbarn kunskap och språk kring känslor och mående och på ett lekfullt vis göra det pratbart. Till materialet hör även en vägledning om att främja barns psykiska hälsa.

Appen Safe Place är framtagen och utvecklad av Rädda Barnens psykologer. I Safe Place finns enkla övningar som kan hjälpa för att komma till ro och må bättre. I appen finns också information och kunskap om tex stress och svåra känslor. Safe Place är utformad för att ge en känsla av gemenskap och tillhörighet med andra barn/unga som använder appen. I den senare versionen har särskilt fokus lagts på friskfaktorer och stöd för att hjälpa användaren att göra mer av det som hen mår bra av. Safe Place utvecklas kontinuerligt och under våren har nya övningar och uppdateringar tillkommit.

Under workshopen får ni testa både materialet och appen och hitta sett som dessa verktyg kan användas och spridas till barn inom de verksamheter där ni möter barn.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Workshopen hanterar barns psykiska hälsa, en viktig del av barnets rätt till bästa möjliga hälsa enligt artikel 24. Vidare relaterar den till artikel 12 och 13, då vi belyser hur barnet genom att sätta ord på sina känslor och behov kan finna en väg till att berätta vad de känner, vill och behöver. Artikel 17 är relevant då verktygens mål är att ge kunskap och information på ett barnanpassat/åldersanpassat vis som möjliggör att barn kan tillgodogöra sig informationen lätt och lekfullt.