2h Workshop: Ingen frågar oss! – Om delaktighet för unga med IF

13-18

  1. Barn med funktionsnedsättningar/funktionsvariationer

Robert Öberg, Marcus Nilsson Riksförbundet FUB och Emma  Forsberg, Ung i FUB

Sammanfattning: Riksförbundet FUB har under lång tid arbetat för att utveckla, skapa nya metoder och verktyg som möjliggör att personer med intellektuell funktionsnedsättning får sina rättigheter tillgodosedda, både vad gäller utbildning och information. Under seminariet kommer vi att presentera hur FUB arbetar med delaktighet genom ungdomsnätverket Ung i FUB och skol-och livsplattformen DigiJag. Med vårt seminarium vill vi visa hur en tydlig delaktighet i klassrummen påverkar individens delaktighet i övriga livet.

Beskrivning: Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

Rätten till delaktighet innebär att barn och unga får inflytande och möjlighet att uttrycka sin åsikt i sådant som berör dem. Delaktighet skapar förutsättningar att delta, vara erkänd och bli lyssnad på för att vara en del i ett socialt sammanhang och i utbildningen.

I vårt arbete på riksförbundet FUB har vi under lång tid arbetat i projektform för att utveckla och skapa ny kunskap, metoder och verktyg för att öka möjligheterna för att barn och unga med IF får sina rättigheter tillgodosedda utifrån deras behov, både vad gäller utbildning och tillgång till information.

Ung i FUB
Ung i FUB är riksförbundets nystartade ungdomsnätverk för unga i åldrarna 15-30 år.
Under seminariet kommer Ung i FUB:s samordnare Marcus Nilsson tillsammans med en medlem i nätverket berätta om hur nätverket har arbetat med att ta fram metoder och skapat förutsättningar för ungas delaktighet. Det primära målet för nätverket är att arbeta för en delaktighet inom vår egen organisation. Med förhoppningarna att det kommer att ge medlemmarna verktyg att öka delaktigheten i deras övriga liv och vardag. En viktig del av seminariet kommer vara att lyfta ungas perspektiv med egna berättelser och erfarenheter av delaktighet i särskolan.

DigiJag
Sedan 2015 har FUB, tillsammans med Mora Folkhögskola och Begripsam, arbetat med att ta fram pedagogiska metoder och digitala verktyg för att öka den digitala delaktigheten för unga personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Vi kommer att berätta hur vi arbetat med målgruppens delaktighet under hela processen, både vad gäller design, anpassningar och tillgänglighet. Plattformen möjliggör självständighet och tillgång till information inom både i skolan och på fritiden.

Vi kommer att visa exempel på hur plattformen DigiJag kan vara ett digitalt verktyg för självständighet och delaktighet och förbereda eleverna inom särskolan för det digitala samhället.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Barnkonventionen artikel 12,13, 17, 29
I möten med medlemmar från Ung i FUB blir det tydligt att de inte har upplevt sig som en aktiv deltagare under sin skolgång. Många vittnar om bristande delaktighet i klassrummen och i undervisningen. Ny forskning visar att elever i särskolan inte förbereds för det digitala samhället. Eleverna riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap utan tillgång till och delaktighet i det digitala samhället.