2d Vad får/vill barn veta efter inträffat självmord och i vårdnadstvister?

Barns rättigheter i mål om vårdnad, boende och umgänge

Åldersövergripande arbete

  1. Barn och unga som är utsatta för våld och övergrepp av olika slag

Åsa Hjertström, Madelene Larsson, Anna Tingbäck Jämställdhetsmyndigheten

Sammanfattning: Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att kartlägga uppgifter om våld eller andra övergrepp i mål om vårdnad, boende och umgänge. Föreläsningen kommer ha fokus på den del i uppdraget som rör barnrättigheter utifrån artikel 12, 13, 3, 18 och 19.  Vi kommer även att redogöra för de barnsamtal som genomfördes i uppdraget i syfte att belysa huruvida barnets delaktighet bidragit till att barnet skyddats från våld eller övergrepp

Beskrivning: Jämställdhetsmyndigheten gjorde en genomgång av 814 domar och bilagda utredningar. I 64 procent av målen framkommer uppgifter om våld eller andra övergrepp mot förälder eller partner eller barn. Kartläggningen visar att riskbedömningar brister och uppgifter om våld beaktas i låg utsträckning. Lagstiftarens intentioner om skydd för våldsutsatta barn och vuxna  har således inte fått ett tydligt genomslag i landets domstolar. Majoritet av domstolarna saknar grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer inklusive våld mot barn, hedersrelaterat våld och förtryck samt grupper i särskild utsatthet.

Myndighetens kartläggning visar att tillämpningen av barnens rättigheter brister. I endast fem domar hänvisas till barnkonventionen. Vid bedömning av barnets bästa beaktas barnets individuella omständigheter i låg utsträckning i 52 procent av målen. I 50 procent av bedömningarna av barns bästa tas inte hänsyn till vilka konsekvenser våldsutsatthet kan innebära för barnets hälsa och utveckling.  Få domstolar utgår från barnets vilja vid bedömning av barnets bästa.

Barnets rätt till delaktighet beaktas i låg utsträckning. Inte i något mål har domstolen hört barnet. I 57 procent av målen framkommer inte barnets inställning i domen. Svenska och internationella studier visar att delaktighet kan vara av särskild betydelse för barn som upplevt våld och annan utsatthet i familjen.

Vid genomgång av utredningarna i målen har barnets förutsättningar för delaktighet kartlagts, om metodstöd används och om barnen fått information och förklaringar kring konsekvenserna av det barnet uttrycker. Barns rätt till information tillgodoses i låg utsträckning. I hälften av utredningarna har barnen inte fått frågor om våld eller andra övergrepp

I de barnsamtal som Jämställdhetsmyndigheten genomförde i uppdraget var huvudfokus i samtalen att belysa barnens egna upplevelser utifrån deras rätt till delaktighet, rätt att få information och rätt att få sin inställning beaktad. De barn som berättat om det våld de utsatts för och inte vill träffa den våldsutövande pappan hade svårt att förstå att de inte blivit skyddade från umgänge med föräldern. Domstolarna behöver utveckla och förbättra sitt arbete för att tillgodose sitt ansvar för att barns rättigheter.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Föreläsningen kommer ha fokus på den del i uppdraget som rör barnrättigheter ( se beskrivning ovan) och kopplas till artikel 3 om barnets bästa, artikel 19 om barnets rätt att skyddas från alla former av våld, artikel 18 om vårdnadshavares ansvar för barns hälsa och utveckling, artikel 12 om barns rätt till delaktighet och information och artikel 13 om barn har rätt till yttrandefrihet.

Barns rätt till information efter ett inträffat självmord

Åldersövergripande arbete

  1. Barn med psykisk ohälsa

Anna Norlén Emma Fornander, Katrin Rydberg Ericastiftelsen

Sammanfattning: Ericastiftelsen erbjuder med finansiering av Folkhälsomyndigheten ett nationellt krisstöd till förskolor och skolor efter självmord som drabbat barn och unga. I vår föreläsning vill vi fokusera på förskolors och skolors viktiga roll att ge barn och unga anpassad information och stöd efter ett inträffat självmord. Exempel på hur information kan utformas och kombineras med stödjande insatser, samt hur de kan genomföras för barn och unga i olika åldrar kommer att ges.

Beskrivning: Ett barn eller en ungdom i förskola eller skola kan drabbas av ett självmord genom att exempelvis en anhörig, en vän, en skolkamrat eller en personal på förskolan/skolan tagit sitt liv. Efter ett självmord drabbas ofta både barn och vuxna av starka reaktioner, ofta kopplade till känslor av skuld. Särskilt under det följande första året finns en förhöjd risk att utveckla egna självmordstankar. Efter ett självmord är det därför av stor vikt att både barn/unga och personal snabbt får ett adekvat krisstöd. Förskolor och skolor har en unik position i att vara en stor del av barns och ungas vardag, med stor möjlighet att främja psykisk hälsa.

Ericastiftelsens krisstöd till förskolor och skolor efter självmord startade under hösten 2021. Sedan 2019 har Ericastiftelsen i samverkan med Region Stockholm arbetat med att utveckla en modell för krisstöd till barn och unga där även insatser till yrkesverksamma ingår i målgruppen. Många ärenden har rört konsekvenser av självmord. En ansökan beviljades stöd från Folkhälsomyndigheten för att utforma och erbjuda krisstöd på nationell nivå. Projektet inleddes med en kartläggning där förskole- och skolpersonal, närstående och barn/unga som drabbats av självmord intervjuades. Kartläggningen visade på ett behov av tidig vägledning och stöd till förskolor och skolor om hur man kan stötta barn och unga samt ett behov av att implementera suicidpreventiva rutiner. I projektet arbetar vi nu med att erbjuda stöd, fysiskt eller digitalt, till yrkesverksamma i förskolor och skolor samt med att utforma preventivt informationsmaterial till både barn/unga och personal. Materialet ska vara lättillgängligt och åldersanpassat då vår kartläggning visat att anpassat stöd, särskilt för de yngsta barnen, ofta saknas.

I vår föreläsning vill vi fokusera på förskolans och skolans roll efter att ett självmord drabbat ett barn eller tonåring. Vi vill lyfta vikten av anpassad, lyhörd och flexibel information vad gäller stöd till barn och unga. Utgångspunkten är främst barnkonventionens artikel 17 (Barn har rätt att få tillgång till information osv), artikel 12 och 13 (Barn har rätt att uttrycka sin mening osv) samt artikel 29 (Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter osv).

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Vi vill lyfta vikten av anpassad, lyhörd och flexibel information vad gäller stöd till barn och unga. Utgångspunkten är främst barnkonventionens artikel 17 (Barn har rätt att få tillgång till information osv), artikel 12 och 13 (Barn har rätt att uttrycka sin mening osv) samt artikel 29 (Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter osv). Utifrån kunskap om att drabbas av självmord innebär en ökad risk för psykisk ohälsa och självmordstankar är anpassad information en insats barn och unga har rätt till (artikel 24, Barn har rätt till bästa möjliga hälsa osv).