Pitch plan 4: Hälsa, Delaktighet och Lärande: en hållbar metod för hela skolan att jobba hälsofrämjande

13-18

  1. Barn med psykisk ohälsa

Anna Scaramellini  Föreningen Norden

Sammanfattning: Skolan är en plattform där vi har möjlighet att tillhandahålla redskap och kunskap för att förbättra och stärka alla barns hälsa. Med metoden Hälsa, Delaktighet och Lärande guidas högstadie- och gymnasieelever genom en process där de själva får påverka 9 hälsofrämjande områden i skolan. Att må bra och klara skolan blir första steget för att må bra och vara delaktig i samhället efteråt.

Beskrivning: Skolan är den plats där barn spenderar sin mesta tid. Det är även den plats där det är möjligt att nå alla Sveriges barn och därför få ett brett genomslag samt på ett strukturerat sätt kunna genomföra hälsofrämjande insatser och aktiviteter.

Vi har ett nuläge i Sverige där en stor del av landets gymnasieungdomar inte klarar studierna. Välmåendet i skolan spelar en avgörande roll för en lyckad skolgång. Det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa. Mår du bra har du lättare att nå kunskapsmålen, och får du bra skolresultat leder det till bättre hälsa. En avslutad skolgång med fullständiga slutbetyg är dessutom den mest avgörande skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa senare i livet.

Det hälsofrämjande arbetet, det vill säga ett arbete som fokuserar på att utveckla resurser och faktorer som skapar hälsa, är en del av skolans uppdrag. Genom HDL-metoden får skolan redskap och förutsättningar att främja elevernas hälsa på ett hållbart och långsiktigt sätt.

I metoden Hälsa, Delaktighet och Lärande, HDL, arbetar elever och skolpersonal med 9 hälsofrämjande faktorer i en systematisk process där såväl enskilda elever som hela skolan är delaktiga. Arbetet med elever sker årskursvis, under mentorstid och via elevråd. Utifrån två olika upplägg involveras eleverna i att reflektera kring de hälsofrämjande faktorerna och utifrån deras uppfattning av nuläget, ta fram, planera och genomföra olika aktiviteter för att påverka dem och sitt välmående. De 9 hälsofrämjande faktorerna har identifierats med utgångspunkt från aktuell forskning och är: fysisk hälsa, delaktighet, elevhälsa, värderingar och regler, goda relationer, miljö, hanterbar och meningsfull undervisning, studiero, psykisk hälsa. Processen kombinerar ett hälsofrämjande arbete med viktiga övningar i hur man arbetar demokratiskt, vilket bidrar till ökad självkännedom och valkompetens hos barnen.

En utgångspunkt i HDL-metoden är ett salutogent perspektiv, vilket innebär att utgå från vad det är som gör att vi bibehåller hälsan eller till och med kan förbättra den. Genom att utveckla en tillgänglig lärmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa förflyttas fokus från det som inte fungerar till det som möjliggör förändring.
HDL-metoden utgår också ifrån en hela-skolan-ansats, det vill säga att arbetet berör skolans verksamhet och genomsyrar hela organisationen.

HDL-metoden har tagits fram med stöd av Allmänna Arvsfonden tillsammans med Demokratibygget, Charlotta Granath (förstelärare och lärarutbildare) och har testats på sex pilotskolor på högstadie- och gymnasienivå åren 2020-2022.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Skolan har ett övergripande uppdrag att jobba hälsofrämjande samt med demokrati. Detta stämmer bra överens med definitionen av utbildning enligt artikel 28. HDL-metoden är ett konkret sätt för alla skolor att jobba hälsofrämjande med elevernas delaktighet i fokus som lätt kan implementeras i skolans befintliga strukturer. Elevernas delaktighet både uppmuntras och utövas genom att de själva styr vilka hälsofrämjande insatser som ska genomföras under processen, i enlighet med artikel 12.