4d Föräldrastöd och familjestöd

Föräldrarådgivare i skolans värld

6-12

  1. Barn med psykisk ohälsa

Anette Stjernström,  Jannike Sjölander, Maja Öberg,  Huddinge kommun

Sammanfattning: Föräldrarådgivare i skolans värld
Vi har utvecklat ett nära samarbete mellan skola och socialtjänst så att barn ska få stöd i att klara sin skolgång. Vi vänder oss till föräldrar med barn 6-12 år och ger stöd i deras föräldraskap. Vi finns ute på skolorna för kontakt och har samtidigt vår bas på familjecentralen. Föräldrarådgivarna bidrar till att utveckla det psykosociala stödet runt barnen och involvera föräldrarna i barnens skolgång

Beskrivning: Vårby och Flemingsberg är utsatta områden i Huddinge kommun som har uppmärksammats i media och där barn har låga skolresultat. Här är också de kriminella nätverken ett alternativ till att gå klart skolan. När skolan inte fungerar så finns kriminaliteten som ett lättillgängligt alternativ. En del i rollen som föräldrarådgivare är att stärka upp det andra alternativet, utbildning, och göra det lockande. Föräldrarådgivarna bidrar till att utveckla det psykosociala stödet runt barnen och involvera föräldrarna i barnens skolgång.

Skola och socialtjänst har gemensamt uppmärksammat att det finns ett glapp i det förebyggande arbetet och samverkan runt barn i grundskoleålder. Utifrån detta skapades rollen föräldrarådgivare. Satsningen startade i jan-20 med två föräldrarådgivare i Vårby. Arbetet har uppskattats av såväl föräldrar som skolor och har sedan starten växt till åtta tjänster med två i varje område; Vårby, Flemingsberg, centrala Huddinge samt Skogås. Sedan tjänsten infördes har man sammantaget haft kontakt med 135 familjer och tjänsten är numer permanent i socialtjänstens förebyggande enhet.

Det här samarbetet mellan skola och socialtjänst är unikt. Råd och stöd finns i de flesta kommuner men det som skiljer sig är föräldrarådgivarnas nära samarbete med skolorna, att föräldrarådgivarna finns på skolorna och är med på aktiviteter som skolan anordnar. Det är lätt hänt att socialtjänsten och skolan jobbar på varsitt håll och att barn och familjer hamnar mellan stolarna och inte får det stöd de har rätt till.

Ofta finns en uppgivenhet och misstro gentemot samhällsinsatser från familjernas sida och föräldrarådgivarna kan finnas för att lyssna på föräldrar och nå ut till dem. Föräldrarådgivarna kan också bidra till att stärka förtroendet för socialtjänsten, sammanföra allas perspektiv och samarbeta när det finns svårigheter i en familj.

Det kan också förekomma slitningar mellan hem och skola och där kan föräldrarådgivarna vara till hjälp i kommunikationen och bidra med ett annat perspektiv. Ibland kan det vara lättare för föräldrar att ta emot hjälp från föräldrarådgivarna som inte är anställda av skolan och lättare för föräldrar att vara öppna med eventuella utmaningar i samarbete med skolan.

Föräldrarådgivarna erbjuder föräldraskapsstöd i olika former och ordnar gemensamma aktiviteter i skolan där ett exempel från Vårby är läslustdag, för att främja läsandet i hemmiljö. Det finns ojämlika villkor för barn i olika områden och vi vill jobba för att jämna ut dessa genom att sänka tröskeln och göra hjälpen mer tillgänglig för föräldrar.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Artikel 28 Trots att utbildning är en rättighet för barn så har många svårt att ta till sig undervisning och klara skolan på grund av svåra familjeförhållanden och barnets psykosociala situation. Det stöd vi erbjuder föräldrarna bygger på att barnets röst ska höras och underlätta för barnet att ta till sig utbildning. Vi vill erbjuda stöd i föräldraskapet så att fler barn klarar skolan och undviker risk för utanförskap och psykisk ohälsa

SOS Barnbyar Familjestärkande Program

13-18

  1. Asylsökande, barn i migration, papperslösa, ensamkommande

Andreas Johansson (Projektledare) Emma Sköld & Daniel Josephson (Familjementorer) SOS Barnbyar

Sammanfattning: Bristen på samordnad information från olika myndigheter försvårar för de barn som återförenats med sina familjer, visar erfarenheterna från det familjestärkande program som SOS barnbyar bedriver i Göteborg. I seminariet kommer SOS Barnbyars mentorer att berätta hur de arbetar med att stödja barnen och deras familjer när det gäller att navigera sig i det svenska samhället och ge konkreta tips på hur myndigheter kan förbättra sin samordning och sitt informationsarbete.

Beskrivning: Genom det familjestärkande program som SOS Barnbyar bedriver i Göteborg för att stödja barn som återförenats med sina familjer har det tydligt framkommit vilka stora luckor det finns in informationen till barnen och deras föräldrar och hur bristen på samarbete och samordning mellan olika myndigheter – inte minst när det gäller information – gör att många barn hamnar i kläm.

Bland de ensamkommande ungdomar som fått möjlighet att återförenas med sina familjer är glädjen stor. Samtidigt känner många en stark press, eftersom de måste stödja och hjälpa sina föräldrar med en mängd praktiska frågor. På kort tid behöver de nyanlända sätta sig in i allt från sjukvård till hur man hanterar digitala verktyg.

Inom projektet bedriver familjementorerna bl.a. ett mycket nära vardagligt & praktiskt stöd som förhindrar att mindre företeelser som t.ex. uteblivna aktivitetsrapporter eller sena betalningar av fakturor växer till stora hinder i familjernas etableringsprocess.

Ett av de största strukturella hindren för familjernas etablering är den svåra bostadssituationen. Här är kunskapen hos de nyanlända om hur man söker bostad ofta liten och därför uppstår det ett glapp mellan förväntningar och möjligheter. I ett rundabordssamtal som SOS Barnbyar nyligen arrangerade lyfte Barnombudsammanen Elisabeth Dahlin också fram boendefrågan som central för att barn ska kunna känna trygghet och fokusera på sin skola.

Men det finns också positiva exempel på hur man kan förbättra informationen och samarbetet mellan myndigheter och därmed också stärka barnen och deras familjer.

I seminariet kommer SOS Barnbyars mentorer att berätta hur de arbetar med att stödja barnen och deras familjer när det gäller att navigera sig i det svenska samhället och ge konkreta tips på hur myndigheter kan förbättra sin samordning och sitt informationsarbete.

Bakgrund
SOS Barnbyar driver mellan perioden 20-01-01 – 22-12-31 ett projekt som medfinansieras av Europeiska Asyl, Migrations- och Integrationsfonden AMIF. Projektets målsättning är att bidra till en mer effektiv integration av tredjelandsmedborgare* i det svenska samhället genom att erbjuda målgruppen stöd kring områdena samhällsorientering, anställningsbarhet och föräldraroll. Projektets målsättning är även att bidra till ökade förutsättningar för samordning i myndigheters service till familjer. Sedan september 2021 arbetar, förutom projektets tre familjementorer, även en integrationspedagog.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29:

Artikel 12.
I många fall har kommunerna inte lyssnat till barnen och deras behov när det gäller en trygg bostad som ska göra det möjligt för dem att fokusera på skolan och kunna etablera sig i det svenskas samhället.

Artikel 28 (e.)
Den oro och det ansvar som hamnar på de ungdomar som återförenats med sina familjer gör att många missar eller helt tvingas hoppa av skolan.