3h Workshop: Barnlitteratur -en möjlighet att göra våld pratbart

Åldersövergripande arbete

  1. Barn och unga som är utsatta för våld och övergrepp av olika slag

Anna-Carin Magnusson1 Hanna Thermaenius2

1 Barnboksförfattare och handledare i psykosocialt arbete
2 Barnboksförfattare och psykolog, Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling

Sammanfattning: Vi vet att många av de barn som är med om våld inte berättar om det för någon vuxen. För att främja tidig upptäckt behöver vi förbättra barns förutsättningar att berätta. Det här seminariet handlar om barns rätt till information och barnlitteraturens möjlighet att sätta ord på våldsutsatthet och att förmedla hopp om förändring.

Beskrivning: Totalt 44% av eleverna i en svensk studie* uppgav att de under uppväxten utsatts för någon form av våld. Fysiskt våld, försummelse, sexuella övergrepp, psykiskt våld eller våld mellan de vuxna i hemmet. De allra flesta hade inte berättat om det för någon vuxen.

Vi kan förbättra barns möjligheter att berätta om våldsutsatthet. Barnlitteraturen är viktig för att ge barn ett språk men också för att ge barn information och kunskap. Genom barnböcker om våld kan barn få ett ordförråd som ökar deras förutsättningar att berätta. Samtidigt får barnen kunskap om rätten till en uppväxt fri från våld och rättigheten att få stöd och hjälp om det ändå händer. För att göra informationen tillgänglig för barn behöver språk och innehåll anpassas, men även tillgängligheten utifrån barns förutsättningar att söka information i olika åldrar. För yngre barn är berättelser och sagor ofta ett vanligt inslag i vardagen och en naturlig väg för dem att lära sig saker.

Kunskap om våld och rätten till stöd och hjälp behöver barn få i trygga och pålitliga sammanhang i deras vardag. Förskola, skola, fritids och bibliotek är då viktiga aktörer. Men informationen är även ett viktigt inslag i socialtjänstens och vårdens stöd- och behandlingsinsatser. Det kan vara en stor utmaning att prata om våld med barn. Barnlitteratur kan då tillsammans med handledningar för vuxna hjälpa till med ord och en lagom informationsnivå för barnens ålder. Workshopen belyser hur barnlitteratur om våld kan presenteras, läsas och användas idessa sammanhang.

*Våld mot barn 2016-en nationell kartläggning, Carolina Jernbro och Staffan Janson

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Artikel 17 beskriver alla barns rätt att få information som är anpassad till sin ålder och sina förutsättningar samt att produktion av barnböcker bör uppmuntras för att sprida information till barn. Särskilt information som syftar till att främja t ex barns sociala, fysiska och psykiska hälsa.  Under denna workshop lyfts barnlittaraturen som möjlighet att ge barn information om våldsutsatthet utifrån yngre barns förutsättningar och åldrar.

Enligt artikel 29 har barn rätt till utbildning om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Workshopen handlar om barnlitteatur som ett stöd och verktyg för förskola, skola, fritids och bibliotek samt socialjänst och vårdgivare att ge yngre barn kunskap om rätten att slippa vara med om våld och rätten till stöd och hjälp.