Pitch plan 4: Space Secrets – ett digitalt spel för barn att lära om våld i hemmet och vägar till stöd

Åldersövergripande arbete

  1. Barn och unga som är utsatta för våld och övergrepp av olika slag

Hanna Lindqvist, Film and Tell och Elin Eriksson, Dimh

Sammanfattning: Hur kan man med hjälp av metoder från spelvärlden få barn att närma sig, och få ökad kunskap om, svåra ämnen såsom våld i hemmet? Pitchen tar avstamp i ett innovationsprojekt inom initiativet SE BARNEN som tillämpar spelifiering för att öka barns möjligheter att inhämta kunskap om att se, höra och känna till våld i hemmet.

Beskrivning: Sedan den 1 juli 2021 är det brottsligt att utsätta ett barn för att bevittna våld i nära relationer. I och med lagen har barn som bevittnar våld getts status som brottsoffer, och med det tillskrivits en rad nya rättigheter och möjlighet att få upprättelse. Även om lagen inte kräver att barnet själv ska förstå att det våld som barnet utsätts är brottsligt, krävs det ibland att barn själva berättar om våldet för att det ska uppdagas för en utomstående. Det kan vara det första steget till att barnet får stöd och hjälp – och att våldscykeln bryts.

Att berätta om våld i hemmet är för ett barn ofta förknippat med stor skuld och skam. I vissa fall kan det även vara svårt för ett barn att förstå att det faktiskt är våld som de upplever hemma. Det är därför av största vikt att barn får kunskap och information om våldets olika uttrycksformer, barns rättigheter och det stöd som samhället kan erbjuda. Informationen behöver förmedlas på barns egna villkor, och till platser och plattformar där barn befinner sig.

I det digitala spelet “Space Secrets” ges barn möjlighet att lära sig om våldets olika uttrycksformer och hur ett barn kan påverkas av att uppleva våld i hemmet. Projektet är det första i Sverige som tillämpar gamification, även kallat spelifiering, för att öka barns möjligheter att införskaffa sig kunskap om våld i hemmet, barns rättigheter och vägar till stöd. Spelet produceras av Film and Tell, utvecklas av Dimh, i samarbete med Voice for Change och med stöd från Vinnova.

I pitchen redogör projektets parter för resultatet av den första utvecklingsfasen: ett digitalt spel redo att möta barn på deras planhalva.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Att ge barn verktyg för att tillgå kunskap på barns egna villkor är centralt för förverkligandet av artikel 17 i Barnkonventionen. Idag spenderar barn och ungdomar en stor del av sin vardag på sociala medier och digitala plattformar. Det är därför av vikt att information som kan vara barn till nytta också förmedlas på plattformar där de befinner sig – ett behov som projektet avser bemöta.