Blir det nån skillnad – eller säger vi det här helt i onödan? Barnombudsmannens årsrapport 2022

Barnombudsmannens årsrapport 2022 fokuserar på barns utsatthet och rätt till deltagande där en stor del handlar om rätten till utbildning och skolan samt kring rätten till en trygg bostad. I årsrapporten 2022 tar vi avstamp i tre delar i barnets vardag: rätten till en trygg bostad, rätten till delaktighet i skolan och barns delaktighet vid kommunala beslut.

Inför att barnkonventionen blev lag betonade regeringen att rättigheterna enligt barnkonventionen ska säkerställas på alla nivåer inom offentlig verksamhet och att ett barnrättsbaserat synsätt ska genomsyra all verksamhet som berör barn och unga.

Mycket arbete återstår innan vi har kommit dit. För att lyckas krävs systematik och rutiner kring barns delaktighet, bedömningar kring barnets bästa och redogörelser för hur bedömningarna har gjorts. Om detta görs metodiskt och efterfrågas av huvudmännen kan barns rättigheter stärkas inom många områden, inte minst i barnens vardag.