Pitch plan 3: Informationsbroschyr till barn som följer med till skyddat boende

Åldersövergripande arbete

  1. Barn och unga som är utsatta för våld och övergrepp av olika slag

Sabina Gómez Jansson och Elin Eklöf, Familjevåldsenheten, Karlstads kommun

Sammanfattning: Pitchen är kopplad till artikel 13 och handlar om ett informationsmaterial framtaget för barn som följer med till skyddat boende. Av olika anledningar så har det ofta blivit kvinnans socialsekreterare som fått svara på frågor barnen har om vad som händer. Som stöd för dessa samtal har enheten tagit fram en information riktad till barn i Pixieboksformat. Den finns på svenska men håller på att översättas till ytterligare fyra språk.

Beskrivning: Hot- och våldsteamets uppdrag är att bedöma vuxna våldsutsattas behov av stöd och skydd. När en vuxen, oftast kvinna, erbjuds och tackar ja till skyddat boende utifrån att hen blir utsatt för våld av en partner, så väljer den vuxne själv om hen vill ta med sig barnen eller inte. Ofta väljer kvinnorna att ta med sig barnen.

Från barnavårdssidan följer oftast ingen socialsekreterare med vid placeringen på skyddat boende utan det är mestadels kvinnans socialsekreterare som har hand om den processen. Barnen har många frågor om vad som händer och det kan vara svårt för mamma att berätta för barnen om våldet. Utifrån detta har det många gånger blivit kvinnans socialsekreterare som fått informera barnen om situationen och planeringen framåt eftersom de är de enda professionella som är med när barnen flyttar till det skyddade boendet. Dessa samtal upplevs ibland som svåra. Med syfte att ge stöd till socialsekreterarna i dessa samtal har enheten tagit fram en information riktat till barnen i Pixieboksformat (se utdrag i bilaga). Pixieboken riktar sig till barn i åldersspannet 3-10 år lite beroende av barnets mognad. Pixieboken kommer under våren översättas även till engelska, dari, arabiska och sorani.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Pitchen är kopplad till artikel 13 som fastställer vikten av att barn får information. Flytten till skyddat boende innebär en mycket stor omställning för barnen. Det är av yttersta vikt att barnen får information om att de ska bo på skyddat boende och anledningen till detta för att få en känsla av sammanhang. Detta möjliggör barnets rätt till yttrandefrihet i samtal med både boendepersonal, vårdnadshavare, föräldrar och professionella.