Höga skolresultat – om högstadieelevers villkor, föreställningar och praktiker

Etnologen Göran Nygren föreläser om sina resultat från avhandlingsstudien Jag vill ha bra betyg. En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker (2021). Höga skolresultat är ett givet ideal och en norm. Men hur går det till när elever och skolor uppnår det?

Göran Nygren beskriver och analyserar hur praktiker, föreställningar och villkor samverkar och möjliggör elevers höga resultat på skolor med högre meritvärden än genomsnittet. Undersökningsperioden är 2000-2020. Studien är etnografisk och bygger bland annat på observationer, samtal och intervjuer.

I föreläsningen diskuteras först elevernas skolvardag med betyg och examinationer, skolarbete, strategier och kunskapssyn, därefter hemmets och föräldrarnas betydelse för elevernas skolgång och framtidsorientering. För att förstå och förklara elevers höga skolresultat är det nödvändigt med ett helhetsperspektiv på elevers skolarbete, både i skolan och i hemmet, och på deras utbildningsresurser. Tre huvudresultat diskuteras:

  1. För de flesta eleverna handlade skolan om att ständigt prestera, bedömas och betygsättas – inte om lärande eller att få kunskaper.
  2. Omfattande hemarbete och föräldrastöd är avgörande för elevers höga skolresultat.
  3. Elever med akademiska traditioner gynnas i dagens skolsystem. Skolan ger inte en likvärdig utbildning, utan tvärtom förstärker barns och ungdomars ojämlika livschanser och segregation.

Avhandlingsstudien påvisar flera allvarliga problem och utmaningar i dagens svenska skolsystem, men ger också exempel på situationer och faktorer som kan främja elevers möjligheter till likvärdig utbildning och utveckling.