2c Rätten till information och utbildning – ur ett myndighetsperspektiv

Presentation av kommunikationsmaterial vaccin riktat till barn och unga

Åldersövergripande arbete

Lina Schollin Ask och Madelene Danielsson, Folkhälsomyndigheten

Sammanfattning: Folkhälsomyndigheten har tagit fram kommunikationsmaterial som riktar sig dels till barn i förskoleålder och dels till elever i skolålder på temat infektioner och vaccinationer. Materialet syftar till att barn och unga ska vara delaktiga i samtal och information om infektioner och vaccination utifrån ålder och mognad. På så sätt omsätts barnkonventionen i praktiken, med fokus på artikel 12 och 17.

Beskrivning: Folkhälsomyndigheten har tagit fram material riktat till barn och unga där deras delaktighet och rätt till information utifrån ålder och mognad har tagits tillvara utifrån barnkonventionens artiklar 12 och 17. Materialet är delar av ett regeringsuppdrag med det övergripande syftet att öka kunskapen om smittsamma sjukdomar vi vaccinerar mot och riktar sig dels till barn i förskoleålder och dels till barn i skolålder. Genom det material som är framtaget görs barn och unga delaktiga i samtal och information om vaccinrelaterade frågor och kan dessutom utifrån ålder och mognad i möjligaste mån också vara delaktiga i det beslut som tas kring vaccination. På så sätt lyfts Barnkonventionens artiklar 12 och 17 i och med detta arbete. Det material som är framtaget för förskolan har fokus på ett interaktivt samtal om vad smitta, virus, bakterier, vaccination och vad man mår bra av. Ett samtalsstöd är framtaget under namnet Folke frågar om virus och bakterier och kommer att publiceras och implementeras under vårterminen 2022. Materialet kan användas av pedagoger inom förskolan, men även av exempelvis en förälder. Samtalsstödet har tagits fram i dialog med en referensgrupp med representanter från barnhälsovård, vårdhygien och förskolan. Syftet är att stödja samtalet mellan en vuxen och ett eller flera barn i åldern 2-6 år för att bygga vidare på den medvetenhet hos barnen som pandemin med covid-19 redan bidragit till, samt stimulera nyfikenhet och lärande. Det material som är framtaget för barn i skolålder handlar dels om faktablad om sjukdomar man vaccinerar mot i skolåldern och dels om ett särskilt informationsmaterial om vaccination mot humant papillomvirus som erbjuds i årskurs fem.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Genom det material som är framtaget görs barn och unga delaktiga i samtal och information om vaccinrelaterade frågor och kan dessutom utifrån ålder och mognad i möjligaste mån också vara delaktiga i det beslut som tas kring vaccination. På så sätt lyfts Barnkonventionens artiklar 12 och 17 i och med detta arbete.

Fungerande skolgång skyddar mot framtida ohälsa och socialt utanförskap – Hur kan vi tillsammans bidra till bättre skolgång för placerade barn?

Åldersövergripande arbete

  1. Barn som är omhändertagna och placerade

Maria Jansson, Catharina Nilsson, Karin Dahlberg och Cina Seidefors, IVO

Sammanfattning: Fungerande skolgång är en skyddsfaktor för alla barn. Trots det lyckas samhället och vuxenvärlden inte ge alla barn, särskilt inte de barn som placerats i samhällets vård, tillräckliga förutsättningar att slutföra sin grund- eller gymnasieutbildning. Vad behöver vi tillsammans förändra för att ge barn en gynnsam utveckling? Välkommen till ett samtal om hur olika aktörer kan bidra till att barns rätt till utbildning tas till vara.

Beskrivning: Barn som placerats i samhällets vård löper risk att inte få sina specifika behov tillgodosedda eller att fara illa om socialnämnden inte noga följer vården. Därtill visar forskning att placerade barn har sämre hälsa och utbildning än andra barn. Aktörer som till exempel socialtjänsten och elevhälsan blir därför viktiga för att barn som placerats i samhällets vård ska få sina rättigheter tillgodosedda avseende utbildning och information. För om skolan inte fungerar och föräldrarna inte kliver in – vem ska då agera för barnens bästa?

Under detta interaktiva seminarium leder vi ett samtal kring hur IVO, socialtjänsten, elevhälsan och andra aktörer kan bidra till att barns rättigheter tas tillvara avseende information och utbildning.

Vi betonar betydelsen av samverkan mellan olika aktörer för att främja barns, inte minst barn i samhällsvårds rätt till utbildning. Med utgångspunkt från vår tillsyn belyser vi utvecklingsområden, svårigheter och ger exempel från verkligheten som kan leda till lärande.

Vi berättar också hur IVO, i kommande tillsynsuppdrag, kommer att säkerställa att barns rättigheter till utbildning och information tas tillvara.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Seminariet omfattar i stora delar artikel 28.e och 29 genom att belysa risken att placerade barn löper större risk att stå utan stöd vid en icke fungerande skolgång.

Seminariet omfattar även artikel 12 då informationen om barnets vård, exempelvis hur skolgången fungerar, är en förutsättning för att hen ska kunna vara delaktig.