2b Delaktighet och inflytande för unga

Hur kan vi stärka ungas inflytande och delaktighet för levande landsbygder?

13-18

  1. Barn och unga som är utsatta för våld och övergrepp av olika slag

Oliwer Karlsson1 Olivia Steen2

1 Youth Up North 2 Bodens kommun

Sammanfattning: Youth Up North är en treårigt initiativ tillsammans med tre kommuner i Västerbotten och Norrbotten med stöd av Familjen Kamprads familjestiftelse och Hugo Stenbecks stiftelse. Projektets syfte är att stärka ungas inflytande och delaktighet för levande landsbygder där unga vill bo och ha en aktiv roll för att utveckla kommunen och bidra i samhällsutvecklingen.

Beskrivning: Med bakgrund av denna problemformulering startades i början av 2020 en treårig satsning på att stärka ungas inflytande och delaktighet för levande landsbygder där unga vill bo och ha en aktiv roll för att utveckla kommunen och bidra i samhällsutvecklingen.

Youth Up North skapar sammanhang i landsbygdskommuner där unga kan lyfta sina perspektiv och förslag, och hjälper beslutsfattare inom kommun och näringsliv att förstå och tillgodose ungas behov, samt att ta tillvara på ungas kompetens. Projektet stöttar aktörer i civilsamhället, kommunen, näringslivet och andra relevanta samhällsaktörer att i sitt arbete inkludera och föra dialog med unga när viktiga beslut fattas som påverkar unga. Projektet stärker samtidigt ungas egenmakt, engagemang, anställningsbarhet och entreprenörskap.

Youth 2030 Movement är en rörelse av demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna som stärker ungas plats i demokratin. Rörelsen organiseras i föreningen Youth 2030 Movement som till år 2030 vill skapa största möjliga effekt för att öka barn och ungas makt i samhället. En stor del av vår verksamhet riktas idag mot att skapa förändring på lokal nivå där vi
tillsammans med 10 olika kommuner hittar innovativa lösningar, metoder och erfarenheter kring hur vi kan öka ungas inflytande och delaktighet på lokal nivå.

I Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors undersökning Ung idag 2021 beskriver myndigheten att knappt 2 av 10 unga upplever att de har möjlighet att föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen. Mot bakgrund av ovanstående trend startades en treårig satsning på att stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande landsbygd där unga vill bo och ha en aktiv roll för att utveckla kommunen och bidra i samhällsutvecklingen.

Youth Up North skapar sammanhang i landsbygdskommuner där unga kan lyfta sina perspektiv och förslag, och hjälper beslutsfattare inom kommun och näringsliv att förstå och tillgodose ungas behov, samt att ta tillvara på ungas kompetens. Projektet stöttar aktörer i civilsamhället, kommunen, näringslivet och andra relevanta samhällsaktörer att i sitt arbete inkludera och föra dialog med unga när viktiga beslut fattas som påverkar unga. Projektet stärker samtidigt ungas egenmakt, engagemang, anställningsbarhet och entreprenörskap.

Projektet jobbar med innovativa metoder som inflytandecaféer och Hackatons för att stärka unga och skapa möten mellan beslutsfattare och unga som är handlingskraftiga och jämlika. Vi har under åren implementerat lokala styrgrupper, anställt ungdomskonsulenter och utifrån hackaton genomfört ett stort antal aktiviteter för att motverka det unga identifierat som problem och utmaningsområden lokalt.

Projektet går under 2022 in i projektets slutfas och under seminariet sprider vi erfarenheter, metoder och tankar kring hur en kommun eller aktör kan verka för att öka ungas inflytande och delaktighet för unga som lever i landsbygder.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Seminariet knyter an till artikel 12 och artikel 13. Projektet skapar arenor och initiativ för att barn och unga ska kunna bilda och uttrycka egna åsikter om sin plats och sitt sammanhang i kommunen. Projektet bidrar också med plattformar för unga att sprida sina åsikter och budskap genom lokala och nationella partners

Tidningen Word – en kanal för ungas delaktighet, på ungas villkor

13-18

  1. Barn med psykisk ohälsa

Layan Kassab, Sara Abdulrahim, Midas Degerberg, Louise Lager, Susanna Ekenberg och Karin Sehlin Barnombudet i Uppsala

Sammanfattning: Tidningen Word är ett unikt forum för ungas delaktighet och inflytande. Den delas sedan 2006 ut på samtliga gymnasieskolor i Uppsala och görs av en redaktion bestående av gymnasieungdomar, med stöd av Barnombudet. Word är en kanal för ungas engagemang i samhällsfrågor och bjuder in till dialog med beslutsfattare på ungas egna villkor. Ungdomsredaktionen producerar material som sedan läses av såväl andra unga som beslutsfattare och tjänstepersoner i kommunen.

Beskrivning: Alla gymnasieungdomar i Uppsala kommun är välkomna att vara del av redaktionen för tidningen Word. I och med att Word är ett forum för ungas delaktighet och inflytande och en kanal mellan unga och beslutsfattare möjliggör Word för unga att påverka i de frågor de vill. Det är ungdomarna själva som väljer vad de vill skriva, fota eller illustrera om och som sedan förverkligar processen, under handledning och stöd av en chefredaktör på Barnombudet. Ingen fråga är för stor eller liten – det som känns viktigt och relevant ÄR viktigt och relevant. Själva meningen med Word är just att det är en arena för ungas påverkansmöjligheter.

Word kan också vara mer än en tidning. Tankar finns på att starta podd. Senaste åren har Word också arrangerat ett antal webbinarier och bjudit in såväl unga som forskare och politiker för att diskutera olika ämnen som berör.

Att jobba med tidningen Word ska vara roligt – men det kan också innebära mycket jobb! Ungdomarna som deltar i redaktionsarbetet lär sig om processen från gemensam brainstorming och planering till det individuella skapandet. Det är en berikande erfarenhet för livet. För många är det första gången de intervjuar politiker, forskare eller tjänstepersoner och det kan innebära både viss nervositet innan och en härlig wow-känsla efteråt. Det är ofta överraskande lätt att få respons från alla möjliga intervjupersoner, vilket ökar ungdomarnas känsla av sammanhang och verklig demokrati.

Redaktionen sammanträder IRL eller via teams med jämna mellanrum och sätter agendan. Nya vänskapsrelationer uppstår och hela sammanhanget främjar ett gott mående och en positiv utveckling. Alla jobbar utifrån sina egna förmågor och olikheter uppskattas och berikar. Det gör Word till en kraft att räkna med, både för ungas välmående och för demokratiutvecklingen i samhället. Word är unik i Sverige på så vis att det är den enda fristående tidningen av och för unga som distribueras brett i en hel kommun, i alla fall såvitt vi vet…

Utöver det reguljära redaktionsarbetet och anordnandet av webbinarier har vi också workshops kring frågor som redaktionen själv önskar.

Att involvera ungdomar i demokratiska processer är väldigt viktigt för att få till en hållbar utveckling. Genom att främja tillit och engagemang stärks civilsamhället och ungas möjligheter till påverkan. Vi skulle gärna se att fler unga erbjuds den möjlighet som Uppsalas gymnasieungdomar gör, särskilt med tanke på de globala målen och att det är hög tid att också gå from word to action!

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Genom Word blir unga lyssnade på och erbjuds sätt att uttrycks sig och framföra sina budskap på som möjliggör både delaktighet och inflytande. De får också kunskap om sina rättigheter.

I Wordredaktionen får alla plats och alla bidrar utifrån sina förutsättningar. Innehållet sätts av de unga själva och bollas med en chefredaktör från Barnombudet som tillåter det mesta så länge det inte kränker de mänskliga rättigheterna eller alla människors lika värde.