4b Vikten av läsandet

Familjen läser – för en mer jämlik skolstart

0-5

  1. Barn i ekonomisk utsatthet

Anne Eskilsson och Anette Bergmasth  Helsingborgs stad

Sammanfattning: Familjen läser är ett förebyggande arbete som syftar till en mer jämlik skolstart. Barn till föräldrar med låg utbildningsnivå får de första stegen i att lära sig läsa och räkna innan skolstart och föräldrarna har uttryckt önskemål om att få konkreta möjligheter att ge barnen stöd i skolarbetet. Familjen läser arbetar i bred samverkan mellan flera förvaltningar, studieförbund, bostadsbolag och föreningar för att tillsammans med föräldrarna finna former och innehåll.

Beskrivning: Arvsfondsprojektet Familjen läser syftar till att alla barn ska ges förutsättning att lyckas i skolan och är ett ambitiöst försök att minska skillnader innan skolstart. Barn till föräldrar med förgymnasial utbildningsnivå ges ökade förutsättningar att lyckas i skolan via förebyggande arbete kopplat till ordinarie förskoleverksamhet.

Arbetet sker inom två områden; dels undervisning i att knäcka läskoden och grundläggande matematik så att barnen med gott mod och god tilltro till den egna förmågan börjar förskoleklass, dels arbetar vi tillsammans med föräldrarna med syfte att öka skolförälderkompetensen.

– Vi vet sedan länge att det är av stor vikt att barnen går vidare i utbildningssystemet efter grundskolan och fortsätter på gymnasiet. Vi vet att detta minskar riskerna för ett framtida utanförskap med allt vad det innebär.
– Vi vet också att den faktor som till största delen förklarar barnens betygsresultat är föräldrarnas utbildningsnivå. Den förfärande sanningen är att hälften av de barn vars föräldrar har förgymnasial utbildningsnivå saknar behörighet till gymnasiet, se bifogad tabell.

Hur agerar vi som samhällsaktörer på denna ojämlikhet? Jo, i hög grad väntar vi och ser vilken hälft av dessa barn som inte når skolans mål. Vi låter alltså barnen misslyckas först, innan vi agerar, vilket är dåligt för barnen och därmed dåligt för samhället. För att lyckas på bred front måste vi ta ett gemensamt krafttag så barns förutsättningar blir mer jämlika redan vid skolstart. Ingen enskild organisation klarar självt detta uppdrag. Utmaningen kräver många olika aktörer som arbetar i partnerskap med en djup förståelse för specifika lokala sammanhang och med utrymme och lust använder innovativa metoder för att pröva, anpassa och förbättra tjänster för att stödja barn i deras tidiga år.

Arbetet är starkt inspirerat av Skolfam:
– Utgår från en avgränsad riskgrupp
– Syftar till att öka barnens förutsättningar att lyckas i skolan
– Kartläggning – insats – uppföljning
– Barns delaktighet

Vi söker och prövar olika metoder att tillsammans med föräldrarna öka skolförälderkompetensen. Fokus ligger på närvaro, stödja barnets skolutveckling och tillitsfull kontakt med förskola/skola.

Arbetet sker i samverkan mellan Helsingborgs stad (förskola/skola, socialtjänst, arbetsmarknad och kultur), föreningar, studieförbund och bostadsbolag. Ambitionen är att formulera ett koncept som kan replikeras, anpassat efter lokala förhållanden. Grunden till detta arbete hämtar vi utifrån erfarenheter och resultat från det pågående arbetet med familjer på en förskola i ett område i Helsingborgs stad.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29:
Familjen läser syftar till att alla barn ska ges förutsättning att lyckas i skolan och knyter an till Barnkonventionens artikel 28, Barns rätt till utbildning.

Vi vet att barn till föräldrar med låg utbildningsnivå har betydligt sämre förutsättningar än andra barn och att vårt skolsystem snarare ökar dessa skillnader än kompenserar för dem. Familjen läser arbetar intensivt med att försöka motverka detta genom att lära barnen att läsa och räkna innan skolstart.

Nyfikenhet till lärande – i ett paket på posten

6-12

  1. Barn som är omhändertagna och placerade

Monica Achá Sonesson och Sofia Lager Millton Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Sammanfattning: Barn i utsatta situationer har svårigheter att prestera så bra i skolan som de kan och behöver. Letterbox Club är en intervention för att väcka barnens lust att lära, och samtidigt gynna samspelet i familjen. Under seminariet redovisas vad Letterbox Club är samt exempel på hur arbetet kan utvecklas och hur samverkan mellan socialtjänst och bibliotek kan gynna barnen.

Beskrivning: Letterbox Club är en intervention som syftar till att stimulera och väcka barnens nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig. Huvudmålgrupperna är barn i utsatta livssituationer, främst barn i familjehem och barn i familjer som uppbär försörjningsstöd, men även barn som nyligen kommit till Sverige och barn med andra insatser från socialtjänsten deltar. Det görs genom att paket skickas till de deltagande barnen en gång per månad under sex månader. Paketen innehåller noggrannt utvalda böcker, en faktabok och en skönlitterär bok, samt två spel som särskilt tagits fram för deltagarna i Letterbox Club. Spelen tränar grunderna i matematik utifrån läroplanen som gäller för barnet. Dessutom innehåller paketen skrivmaterial som barnen kan ha nytta eller nöje av.

Letterbox Club bygger på barnens lust och ska inte kännas som ett krav eller ytterligare en ”läxa”. Tanken är att barnet själv ska få styra användandet av paketens innehåll. Vi vet dock att föräldrars engagemang är mycket viktigt för barns lärande, och lärande hänger nära ihop med samspel mellan barnet och människor runt omkring. Därför utvecklar Letterbox Club även stödmaterial och inspriation till föräldrar.

Modellen kommer ursprungligen från England, har nu utvecklats i Sverige i snart 10 år, och sprids alltmer i Sverige. De senaste åren har projektet utvecklat specialpaket till barn med läs- och skrivsvårigheter och till barn som är nya i svenska språket. Inom arbetet med Letterbox Club utvecklas nu även lokal samverkan mellan socialtjänst och bibliotek.

Detta seminarium kommer att inriktas på att beskriva Letterbox Club. Dessutom redogörs för hur Norrköpings kommun prövat nya arbetssätt med Letterbox Club och exempel kommer att ges på samverkan mellan socialtjänst och bibliotek inom arbetet med Letterbox Club.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Syftet med Letterbox Club är att stimulera och väcka barnens nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig, helt enligt artikel 28 i barnkonventionen. Om barnen använder materialet de får via Letterbox Club innebär det att de får kunskaper och utbildning direkt, men framförallt kan det bidra till att barnen blir intresserade av att lära sig. Det är en förutsättning för att deras deltagande i skolans undervisning ska ge resultat vilket vi vet är mycket viktigt för barnens framtid. De målgrupper som Letterbox Club vänder sig till är de barn som lever i utsatta situationer och som vi vet inte klarar sig så bra i skolan som andra jämnåriga, och har därmed en nära koppling till artikel 28.