1b Barns rätt till information och delaktighet i förskola och skola

Hur kan vuxna underlätta för barn att prata om försummelse och att byta sitt hemma?

Åldersövergripande arbete

  1. Barn som är omhändertagna och placerade

Hanna Thermaenius Rädda Barnen

Sammanfattning: Föreläsning om hur vi kan realisera yngre barns rätt till information och delaktighet vid placering utanför hemmet med utgångspunkt i Rädda Barnens och Stina Wirséns samarbete i barnboken Var är Sigges hemma? och tillhörande arbetsmaterial.

Det är påfrestande för ett barn att byta sitt hemma, att landa i en ny vardag, hos nya vuxna. Hur de nya vuxna agerar och bemöter barnet kan göra stor skillnad för barnets möjlighet att hantera situationen och för att kunna slappna av. Boken om Sigge och tillhörande material främjar kommunikation med små barn om det som skapar lugn, tydlighet, förutsägbarhet och upplevelse av delaktighet.

Beskrivning: När vuxenvärlden gör svåra teman pratbara skapar vi förutsättningar för barn att förstå och uttrycka sina behov. Samtidigt underlättar vi för barn som lever i otrygga hem att våga berätta om sin situation.

Boken Var är Sigges hemma? kom ut hösten 2021 och handlar om pojken Sigge med den röda mössan, han som springer så fort över gatan, fast man inte får. Sigge, som har en mamma som inte kan ta hand om honom. En dag kommer vuxna hem till Sigge för att hjälpa. Sigge ska få flytta till ett familjehem. En plats där det finns vuxna som orkar vara vuxna, som tröstar och läser läxor och nattar.

Boken är skriven av Stina Wirsén i nära samarbete med psykologer på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling. Utöver boken har Rädda Barnen tagit fram arbetsmaterial för att underlätta viktiga samtal mellan placerande socialsekreterare, jour- eller familjehem och det barn som plötsligt hamnar i ett nytt sammanhang. Materialet består av samtalsstöd och checklistor och är tänkta att komplettera placeringsinformationsblanketten från Barns Behov i Centrum (BBIC). Under framtagandet har barn i Rädda Barnens verksamheter som berörs av frågorna lämnat synpunkter på vad som är viktigt att tänka på för vuxna.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Föreläsningen berör huvudsakligen omsättningen av artiklarna 12 och 17 i praktiken men även artikel 13 är relevant för ämnet. För att kunna använda sig av sin rätt till yttrandefrihet och delaktighet i frågor som berör en behövs information om den situation barnet befinner sig i och tillgång till språk för att uttrycka sig om sina behov och åsikter. Barn är beroende av att vuxna erbjuder dem tillräckligt god fysisk och känslomässig omsorg. Boken Var är Sigges hemma? syftar till att göra försummelse pratbart, för alla barn. Hur kan vi ge barn ord att beskriva grundläggande behov och ge förutsättning att berätta om ifall de inte får dem tillgodosedda? Det tillhörande arbetsmaterialet riktar sig särskilt till placerade barn och är ett försök att skapa så bra förutsättningar som möjligt för små barn att från start kommunicera om sina grundläggande behov i ett nytt hem.